BIP

Uzyskanie zaświadczenia w sprawie dodatku mieszkaniowego (IS-01)

WYMAGANE DOKUMENTY

  • Wniosek złożony przez Inwestora /ów/ lub osobę upoważnioną przez Inwestora. Upoważnienie przedkłada się na piśmie w oryginale.

Załączniki:

  • Oryginał dokumentu potwierdzającego uiszczenie opłaty skarbowej.

MIEJSCE ZAŁATWIENIA SPRAWY

Starostwo Powiatowe w Kępno,
ul. Kościuszki 5, 63-600 Kępno.

Wydział Architektury i Budownictwa.

Złożenie dokumentów: parter, pokój Nr 3 (Biuro Podawcze). Wszelkie informacje w sprawach złożonego wniosku o wydanie zaświadczenia w sprawie dodatków mieszkaniowych można uzyskać pod nr telefonu +48 62 78 28 945.

Odbiór dokumentów: I piętro pokój Nr 115. Wszelkie informacje w sprawach związanych z odbiorem można uzyskać pod nr +48 62 78 28 945

Zaświadczenie Inwestor odbiera osobiście lub za pośrednictwem osoby przez niego upoważnionej lub zaświadczenie wysyła się listem poleconym za dowodem doręczenia.

TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY

Do 7 dni od dnia złożenia wniosku.

Do terminu rozpatrzenia wniosku nie wlicza się terminów przewidzianych przepisami prawa do dokonania określonych czynności i okresów zawieszania postępowania oraz okresów opóźnień, spowodowanych z winy Inwestora albo z przyczyn niezależnych od organu.

SPOSÓB ZAŁATWIENIA SPRAWY

Wydanie zaświadczenia albo wydanie postanowienia o odmowie wydania zaświadczenia.

OPŁATY

  • 17 zł - opłata skarbowa za wydanie zaświadczenia.

Wnioski, załączniki do nich oraz wydanie decyzji, w sprawach mieszkaniowych nie podlegają opłatom skarbowym.

TRYB ODWOŁAWCZY

Od postanowienia o odmowie wydania zaświadczenie przysługuje stronom postępowania zażalenie do Wojewody Wielkopolskiego, w terminie 7 dni od dnia jej doręczenia. Zażalenie składa się za pośrednictwem Starosty Kępińskiego

DODATKOWE INFORMACJE

Brak.

PODSTAWA PRAWNA

  • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 2001 r. w sprawie dodatków mieszkaniowych (Dz. U. z 2001r. Nr 156, poz. 1817 z późniejszymi zmianami).
  • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz. U. 2020.256 tj.).

DATA OSTATNIEGO PRZEGLĄDU/ AKTUALIZACJI

2020-04-09

Kategoria: Uzyskanie zaświadczenia w sprawie dodatku mieszkaniowego (IS-01) [ 3 ]
format Nazwa pliku Publikacja Rozmiar
docx oświadczenie o prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane.docx
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 75
17-09-26 12:38
Fiołka Artur
37.08KB
doc Druk - wniosek o wyd. zaświad. -dodatek mieszk.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 73
17-09-26 12:37
Fiołka Artur
28KB
doc Oświadczenie
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 422
12-01-25 12:18
Jany Małgorzata
33.5KB

Redakcja strony: Uzyskanie zaświadczenia w sprawie dodatku mieszkaniowego (IS-01)Rejestr zmian

Drukuj Liczba odwiedzin: 1511

Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl