BIP

Zmiany decyzji o pozwoleniu na budowę (RI-03)

Uzyskanie zmiany decyzji o pozwoleniu na budowę obiektu budowlanego lub wykonania robót budowlanych (RI-03)

WYMAGANE DOKUMENTY

I. W zakresie zmiany projektu budowlanego w trybie art. 36a ustawy prawo budowlane

 

  • Wniosek na drukach podpisany przez Inwestora /ów lub osobę upoważnioną przez Inwestora (wzór ustawowy do pobrania ze strony internetowej lub w urzędzie). Upoważnienie przedkłada się na piśmie w oryginale.
  • Oryginał oświadczenia o prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane wypełnionego na drukach ściśle określonych przepisem prawa (wzór ustawowy do pobrania ze strony internetowej lub w urzędzie).
  • Cztery egzemplarze projektu budowlanego zamiennego wraz z opiniami, uzgodnieniami, pozwoleniami i innymi dokumentami wymaganymi przepisami szczególnymi oraz zaświadczeniem, o którym mowa w art. 12 ust. 7 (zaświadczenie o wpisie na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego), aktualnym na dzień opracowania projektu; nie dotyczy to uzgodnienia i opiniowania przeprowadzanego w ramach oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko albo oceny oddziaływania przedsięwzięcia na obszar Natura 2000.
  • Decyzję o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, jeżeli jest ona wymagana zgodnie z przepisami o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
  • Dziennik budowy (do wglądu), w przypadku, gdy od wydania decyzji o pozwoleniu na budowę upłynęło więcej niż trzy lata.
  • Dokument potwierdzający uiszczenie opłaty skarbowej.

MIEJSCE ZAŁATWIENIA SPRAWY

Starostwo Powiatowe w Kępnie
ul. Kościuszki 5, 63-630 Kępno

Wydział Architektury i Budownictwa.

Złożenie dokumentów: parter (Biuro Podawcze), pokój Nr 3. Wszelkie informacje w sprawach związanych z wnioskiem o zatwierdzenie projektu budowlanego można uzyskać pod nr telefonu +48 62 78 28 945.

Odbiór dokumentów: parter, pokój nr 115. Wszelkie informacje w sprawach związanych z odbiorem dokumentacji można uzyskać pod nr +48 62 78 28 945

Decyzję o zatwierdzeniu projektu budowlanego wraz z załącznikami Inwestor odbiera osobiście lub za pośrednictwem osoby przez niego upoważnionej. Upoważnienie przedkłada się na piśmie w oryginale wraz z dowodem wpłaty w wysokości 17 zł.

TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY

Do 65 dni od dnia złożenia wniosku.

Sprawy proste są załatwianie w terminie krótszym.

Do terminu rozpatrzenia wniosku nie wlicza się terminów przewidzianych przepisami prawa do dokonania określonych czynności, okresów zawieszania postępowania oraz okresów opóźnień spowodowanych z winy Inwestora, albo z przyczyn niezależnych od organu.

SPOSÓB ZAŁATWIENIA SPRAWY

W postępowaniu administracyjnym sprawdza się kompletność wniosku. W przypadku braków wzywa się Wnioskodawcę do uzupełnienia wniosku w terminie 7 dni od dnia otrzymania wezwania. W sytuacji nie uzupełnienia wniosku we wskazanym terminie terminu sprawa pozostaje bez rozpatrzenia.

W trakcie postępowania informacji udziela inspektor prowadzący postępowanie wskazany po złożeniu wniosku.

Postępowanie administracyjne kończy wydanie decyzji.

OPŁATY

10 zł - opłata skarbowa za zmianę decyzji

Opłatę można uiścić na konto Urzędu Miasta i Gminy w Kępnie

Santander Bank S.A. o/Kępno

nr 69 1090 0004 7306 0000 1111 0001

lub w kasie Urzędu Miasta i Gminy w Kępnie, ul. Ratuszowa 1, 63-600 Kępno.

Wnioski, załączniki do nich oraz wydanie decyzji, w sprawach mieszkaniowych nie podlegają opłatom skarbowym.

TRYB ODWOŁAWCZY

Od decyzji przysługuje stronom postępowania odwołanie do Wojewody Wielkopolskiego, w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia. Odwołanie należy złożyć za pośrednictwem Starosty Kępińskiego

DODATKOWE INFORMACJE

Prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane - należy przez to rozumieć tytuł prawny wynikający z prawa własności, użytkowania wieczystego, zarządu, ograniczonego prawa rzeczowego albo stosunku zobowiązanego, przewidującego uprawnienia do wykonywania robót budowlanych.

PODSTAWA PRAWNA

  • Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - prawo budowlane ( Dz. U. z 2018.1202. ze zm.).
  • Ustawa z dnia 14.06.1960r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz. U. 2018.2096 ze zm.).

DATA OSTATNIEGO PRZEGLĄDU/ AKTUALIZACJI

2018-05-28

Kategoria: Uzyskanie zmiany decyzji o pozwoleniu na budowę obiektu budowlanego lub wykonania robót budowlanych (RI-03) [ 4 ]
format Nazwa pliku Publikacja Rozmiar
docx B4 - informacja uzupełniająca.docx
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 134
16-12-28 13:05
Fiołka Artur
34.31KB
docx B3 - oświadczenie o prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane.docx
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 164
16-12-28 12:19
Fiołka Artur
37.08KB
docx B1 - wniosek o zmianę pozwolenia na budowę.docx
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 213
16-12-28 12:18
Fiołka Artur
53.97KB
doc Uzupełnienie wniosku
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 396
12-01-25 08:41
Jany Małgorzata
42KB

 

Redakcja strony: Zmiany decyzji o pozwoleniu na budowę (RI-03)Rejestr zmian

Drukuj Liczba odwiedzin: 1853

Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl