BIP

Uzyskanie zaświadczenia o samodzielności lokalu (GN-03)

WYMAGANE DOKUMENTY

 • Wniosek na drukach podpisany przez Inwestora /ów/ lub osobę upoważnioną przez Inwestora. Upoważnienie przedkłada się na piśmie w oryginale wraz z uiszczoną opłata skarbową

  Załączniki:

 • Kopie rzutów i przekrojów odpowiedniej części budynku z jednoznacznie zaznaczonymi granicami lokali i pomieszczeń przynależnych, z opisem pomieszczeń
 • Dokument potwierdzający tytuł własności
 • Dokument świadczący o zakończeniu budowy
 • Pełnomocnictwo udzielone osobie fizycznej działającej w imieniu wnioskodawcy
 • Dokument potwierdzający dokonanie opłaty skarbowej, (17zł za zaświadczenie, 17zł za pełnomocnictwo)

MIEJSCE ZAŁATWIENIA SPRAWY

Starostwo Powiatowe w Kępnie
ul. Kościuszki 5, 63-630 Kępno

Wydział Architektury i Budownictwa.

Złożenie dokumentów: parter, pokój Nr 3 (Biuro Podawcze) Wszelkie informacje w sprawach związanych z wnioskiem o zatwierdzenie projektu budowlanego można uzyskać pod nr telefonu +48 62 78 28 945.

Odbiór dokumentów: I piętro, pokój nr 115. Wszelkie informacje w sprawach związanych z odbiorem dokumentacji można uzyskać pod nr +48 62 78 28 945

Zaświadczenie odbiera się za pośrednictwem osoby upoważnionej. Upoważnienie przedkłada się na piśmie wraz z dowodem uiszczonej opłaty skarbowej w wysokości 17 złotych. Nie pobiera się opłaty od członków najbliższej rodziny i zameldowanych pod tym samym adresem.

TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY

Do 7 dni od dnia złożenia wniosku.

SPOSÓB ZAŁATWIENIA SPRAWY

Wydanie zaświadczenia o samodzielności lokalu.

W trakcie postępowania informacji udziela inspektor prowadzący postępowanie wskazany podczas składania wniosku.

OPŁATY

 • 17 zł - za wydanie decyzji.

Opłatę można uiścić na konto Urzędu Miasta i Gminy w Kępnie

Santander Bank S.A. o/Kępno

nr 69 1090 0004 7306 0000 1111 0001

lub w kasie Urzędu Miasta i Gminy w Kępnie, ul. Ratuszowa 1, 63-600 Kępno.

Wnioski, załączniki do nich oraz wydanie decyzji, w sprawach mieszkaniowych nie podlegają opłatom skarbowym.

TRYB ODWOŁAWCZY

Na postanowienie o odmowie wydania zaświadczenia przysługuje odwołanie do Wojewody Wielkopolskiego, w terminie 7 dni od dnia jego doręczenia. Odwołanie należy złożyć za pośrednictwem Starosty Kępińskiego.

DODATKOWE INFORMACJE:

             Zaświadczenia o samodzielności lokali wydawane są na podstawie danych i materiałów dostarczonych przez wnioskodawcę.
             Niezbędne informacje i materiały:
 1. Określenie przeznaczenia lokalu (zgodnie z zatwierdzonym projektem budowlanym lub zmianą sposobu użytkowania).
 2. Czytelne kopie rysunków z posiadanej przez właściciela dokumentacji budowlanej. Rysunki przedstawiające rzuty poziome kondygnacji (fragmenty kondygnacji) powinny zawierać jednoznaczny opis pomieszczeń oraz graficzne oznaczenie granic lokalu i pomieszczeń przynależnych.
 3. W przypadku budynków nowo wznoszonych lub rozbudowanych: kopia pozwolenia na użytkowanie budynku lub zaświadczenia o braku sprzeciwu do zawiadomienia o zakończeniu budowy,
 4. W przypadku budynków przebudowanych: dokumentu świadczącego o przeprowadzonej przebudowie lub zmianie sposobu użytkowania,oświadczenie właściciela lokalu, złożone na rysunkach, potwierdzające, że przedstawiony na nich stan jest aktualny i po zakończeniu budowy (przebudowy, zmiany sposobu użytkowania) nie zostały wprowadzone żadne zmiany.
  W budynkach starych, gdy właściciel nie posiada dokumentacji budowlanej - część rysunkowa (patrz punkt "b") może być zastąpiona:
 1. nwentaryzacją budowlaną fragmentu budynku wykonaną przez osobę posiadająca odpowiednie przygotowanie zawodowe zawierającą:
  • rzuty poziome fragmentów kondygnacji z opisem pomieszczeń, graficznym oznaczeniem granic lokalu i pomieszczeń przynależnych,
  • przekrój,
  • opis (w niezbędnym zakresie).
 2. Uproszczonymi rysunkami fragmentu budynku (rzuty i przekrój lub, co najmniej, wysokość pomieszczeń), przedstawiającymi jednoznacznie podstawowe elementy budowlane, graficznie oznaczone granice lokalu oraz jego położenie względem części wspólnych i innych lokali, opis pomieszczeń.

Rysunki muszą być opatrzone dodatkowym oświadczeniem osoby posiadającej uprawnienia budowlane w specjalności architektonicznej potwierdzającym, że dany lokal spełnia warunki samodzielności określone w art. 2, ust. 2 ustawy z dnia 24 czerwca 1994 roku o własności lokali (jednolity tekst Dz. U. 2018.716 t.j.) i może służyć swemu przeznaczeniu.

Wszystkie oświadczenia powinny być zaopatrzone w datę i podpisane w sposób umożliwiający identyfikację osoby podpisującej.

PODSTAWA PRAWNA

 • Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. - o własności lokali, art. 2 ust. 3. (Dz. U. z 2018.716. tekst jednolity).
 • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego ( Dz. U. 2018.2096 ze zm.).

DATA OSTATNIEGO PRZEGLĄDU/ AKTUALIZACJI

2019-05-28

Kategoria: Powiązane pliki [ 1 ]
format Nazwa pliku Publikacja Rozmiar
doc Druk - wniosek o wyd. zaświad. -sam. lok..doc
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 156
18-10-03 12:20
Fiołka Artur
42KB

Redakcja strony: Uzyskanie zaświadczenia o samodzielności lokalu (GN-03)Rejestr zmian

Drukuj Liczba odwiedzin: 1599

Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl