BIP

Rejestracja nowego pojazdu sprowadzonego z Unii Europejskiej (EW-22)

WYMAGANE DOKUMENTY

 • Wniosek (wzór ustawowy dostępny w urzędzie lub na stronie internetowej)

Załączniki:

 • Oryginał dowodu własności pojazdu
 • Świadectwo zgodności  WE albo świadectwo zgodności wraz z oświadczeniem zawierającym dane i informacje o pojeździe niezbędne do rejestracji i ewidencji pojazdu, dopuszczenie  jednostkowego pojazdu, decyzja o uznaniu dopuszczenia jednostkowego pojazdu albo świadectwo dopuszczenia indywidualnego WE pojazdu.
 • Oryginał zaświadczenia o pozytywnym wyniku badania technicznego jeżeli jest wymagane
 • Oryginał dokumentu potwierdzającego zapłatę akcyzy wystawiony przez Urząd Celny (dotyczy samochodów osobowych)
 • Oryginał dokumentu potwierdzającego uiszczenie opłaty komunikacyjnej i ewidencyjnej
 • pełnomocnictwo jeżeli strona działa przez pełnomocnika (wzór własny dostępny w urzędzie lub na stronie internetowej)

Do wglądu przy składaniu dokumentów:

 • Oryginał dowodu osobistego lub zaświadczenie o zameldowaniu - w przypadku osób fizycznych

Przy odbiorze dokumentów:

 • Pozwolenie czasowe
 • Oryginał dowodu osobistego lub zaświadczenie o zameldowaniu - w przypadku osób fizycznych
 • Dokument potwierdzający zawarcie umowy ubezpieczenia obowiązkowego OC lub dowód opłacenia dotychczasowego właściciela pojazdu.

MIEJSCE ZAŁATWIENIA SPRAWY

Starostwo Powiatowe w Kępnie
ul. Kościuszki 5, 63-600 Kępno

Wydział Komunikacji i Transportu

 • poniedziałek 8.00- 16.30,
 • wtorek -środa  8.00 - 14.30
 • czwartek- 8.00 -16-30
 • piątek 8.00 14.30.

 

TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY

Niezwłocznie, nie później niż w ciągu 1 miesiąca, a w przypadkach szczególnie skomplikowanych nie później niż w ciągu dwóch miesięcy.

SPOSÓB ZAŁATWIENIA SPRAWY

Rejestracja pojazdu lub odmowa rejestracji następuje w drodze decyzji administracyjnej.

OPŁATY

Warunkiem uznania opłaty bądź przelewu jest prawidłowe opisanie na dokumencie płatniczym podstawy opłaty, na którą każdorazowo składa się opłata komunikacyjna i opłata ewidencyjna w wysokości:

 • 256,00 zł w przypadku rejestracji pojazdów samochodowych z wyłączeniem motocykli ( w tym 253,50 zł opłata komunikacyjna oraz 2,50 zł opłata ewidencyjna)
 • 197,00 zł w przypadku rejestracji motocykli (w tym 195,00 zł opłata komunikacyjna oraz 2,00 zł opłata ewidencyjna)
 • 121,50 zł w przypadku rejestracji ciągnika rolniczego, przyczepy i naczepy (w tym 120,00 zł opłata komunikacyjna oraz 1,50 zł opłata ewidencyjna),
 • 111,50 zł w przypadku rejestracji motorowerów (w tym 110,00 zł opata komunikacyjna oraz 1,50 zł opłata ewidencyjna)

Opłatę można uiścić na konto Starostwa Powiatowego w Kępnie

PKO BP SA

nr 19 1020 2212 0000 5002 0372 5751

 

TRYB ODWOŁAWCZY

W przypadku wydania decyzji odwołanie od decyzji wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Kaliszu za pośrednictwem Starosty Kępińskiego w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie.

DODATKOWE INFORMACJE

Dokumenty sporządzone w języku obcym należy przetłumaczyć na język polski przez tłumacza przysięgłego.

PODSTAWA PRAWNA

 • Ustawa z dnia 20 czerwca 1997r, - Prawo o ruchu drogowym (tj. Dz. U. z 2018r. poz. 1990 z późn. zm.)
 • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 11.12. 2017r, w sprawie rejestracji i oznaczania pojazdów oraz wymagań dla tablic rejestracyjnych  (tj. Dz. U. z 2017r. poz. 2355 z późn.zm.)
 • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 września 2003r, w sprawie szczegółowych czynności organów w sprawach związanych z dopuszczeniem pojazdu do ruchu oraz wzorów dokumentów w tych sprawach (tj. Dz. U. z 2016r. poz. 1088 z późn. zm),
 • Rozporządzenie Ministra Cyfryzacji  z dnia 30.08.2016r, w sprawie opłaty ewidencyjnej stanowiącej przychód Funduszu CEPiK (Dz.U. z 2016r. poz. 1377 z późn. zm)
 • Ustawa z dnia 16 listopada 2006r, o opłacie skarbowej (tj.Dz.U.z 2018,poz.1044  z późn. zm.)
 • Rozporządzenie Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28.03.2006r, w sprawie wysokości opłat za kartę pojazdu oraz  jej wtórnik (Dz.U. z 2016r. poz. 457)
 • Rozporządzenie Ministra infrastruktury i Budownictwa  z dnia 09.05.2016r, w sprawie wysokości opłat za wydanie dowodu rejestracyjnego, pozwolenia czasowego , tablic (tablicy) rejestracyjnych pojazdów i nalepki kontrolenj oraz ich wtórników  (Dz. U. z 2016r. poz. 689 z późn. zm.)

DATA OSTATNIEGO PRZEGLĄDU/ AKTUALIZACJI

2018-10-31

Kategoria: Rejestracja nowego pojazdu sprowadzonego z Unii Europejskiej (EW-22) [ 2 ]
format Nazwa pliku Publikacja Rozmiar
pdf Wniosek o rejestrację pojazdu, czasową rejestrację, wyrejestrowanie pojazdu
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 201
19-05-08 10:52
Możdżanowska Milena
270.71KB
pdf Pełnomocnistwo
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 552
19-02-22 10:59
Możdżanowska Milena
447.52KB

Redakcja strony: Rejestracja nowego pojazdu sprowadzonego z Unii Europejskiej (EW-22)Rejestr zmian

Drukuj Liczba odwiedzin: 2756

Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl