BIP

Wyrejestrowanie pojazdu w przypadku kradzieży (EW-39)

WYMAGANE DOKUMENTY:

 • Wniosek (ustawowy dostępny w urzędzie lub na stronie internetowej)

Załączniki:

 • Oświadczenie dotyczące kradzieży pojazdu pod odpowiedzialnością karną za składanie fałszywych zeznań
 • Oryginał zaświadczenia wydanego przez właściwy organ Policji potwierdzający zgłoszenie kradzieży pojazdu albo oryginał postanowienia o umorzeniu dochodzenia w sprawie kradzieży pojazdu wystawionego przez właściwy organ
 • Oryginał dowodu rejestracyjnego
 • Oryginał karty pojazdu, jeżeli była wydana
 • W przypadku utraty dowodu rejestracyjnego, karty pojazdu lub tablic(y) rejestracyjnych właściciel pojazdu składa oświadczenie pod odpowiedzialnością karną za składanie fałszywych zeznań (wzór własny dostępny w urzędzie)
 • oryginał dowodu potwierdzającego uiszczenie opłaty skarbowej

Do wglądu:

 • Oryginał dowodu osobistego
 • Dokument potwierdzający zawarcie umowy ubezpieczenia OC lub dowód opłacenia przez dotychczasowego właściciela pojazdu

MIEJSCE ZAŁATWIENIA SPRAWY

Starostwo Powiatowe w Kępnie
ul. Kościuszki 5, 63-600 Kępno

Wydział Komunikacji i Transportu

 • poniedziałek: 8:00 - 16:30
 • wtorek - środa: 8:00 - 14:30
 • czwartek: 8:00 -16:30
 • piątek: 8:00 - 14:30

TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY

Niezwłocznie, nie później niż w ciągu 1 miesiąca, a w przypadkach szczególnie skomplikowanych nie później niż w ciągu dwóch miesięcy.

SPOSÓB ZAŁATWIENIA SPRAWY

Wyrejestrowanie pojazdu lub odmowa wyrejestrowania następuje w drodze decyzji administracyjnej.

OPŁATY

 • 10,00 zł - z tytułu opłaty skarbowej

Opłatę można wpłacać na rachunek bankowy:

            Gmina Kępno

            ul. Ratuszowa 1

            63-600 Kępno

69 1090 0004 7306 0000 1111 0001

lub w kasie Urzędu Miasta i Gminy w Kępnie, ul. Ratuszowa 1, 63-600 Kępno.

TRYB ODWOŁAWCZY

W przypadku wydania decyzji odwołanie od decyzji wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Kaliszu za pośrednictwem Starosty Kępińskiego w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie.

DODATKOWE INFORMACJE

Pojazd odzyskany po kradzieży podlega powtórnej rejestracji.

PODSTAWA PRAWNA

 • Ustawa z dnia 20 czerwca 1997r. - Prawo o ruchu drogowym (tj. Dz. U. z 2018r. poz. 1990 z późn. zm.)
 • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 11.12.2017r. w sprawie rejestracji i oznaczania pojazdów oraz wymagań dla tablic rejestracyjnych (tj. Dz. U. z 2017r. poz. 2355 z późn.zm.)
 • Ustawa z dnia 20 stycznia 2005r. o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji (tj. Dz. U. z 2016r. poz. 803 z późn. zm.)
 • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 kwietnia 2010r. w sprawie sposobu unieważniania dokumentów pojazdów wycofanych z eksploatacji, wzorów zaświadczeń wydanych dla tych pojazdów, sposobu przechowywania zaświadczeń oraz prowadzenia ich ewidencji (Dz. U. Nr 75 poz. 476)

DATA OSTATNIEGO PRZEGLĄDU/ AKTUALIZACJI

2020-02-10

Kategoria: Wyrejestrowanie pojazdu w przypadku kradzieży (EW-39) [ 2 ]
format Nazwa pliku Publikacja Rozmiar
pdf Wniosek o wyrejestrowanie pojazdu
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 73
20-01-02 10:37
Możdżanowska Milena
272.3KB
pdf Pełnomocnictwo
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 363
19-02-22 11:19
Możdżanowska Milena
447.52KB

Redakcja strony: Wyrejestrowanie pojazdu w przypadku kradzieży (EW-39)Rejestr zmian

Drukuj Liczba odwiedzin: 1652

Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl