BIP

Rejestracja używanego pojazdu sprowadzonego spoza Unii Europejskiej (EW-24)

WYMAGANE DOKUMENTY:

 • Wniosek o rejestrację pojazdu (wzór ustawowy dostępny w urzędzie lub na stronie internetowej)

Załączniki:

 • Oryginał dowodu własności
 • Oryginał dowodu odprawy celnej przywozowej
 • Oryginał dowodu rejestracyjnego lub oryginał innego dokumentu potwierdzającego rejestracje pojazdu za granicą,
 • Oryginał zaświadczenia o pozytywnym wyniku badania technicznego pojazdu
 • Tablice rejestracyjne lub oświadczenie o ich braku (wzór własny dostępny w urzędzie lub stronie internetowej)
 • akcyza jeżeli pojazd został odprawiony na terytorium państwa unijnego(dot. samochodu osobowego)
 • Oryginał dokumentu potwierdzającego uiszczenie opłaty komunikacyjnej i ewidencyjnej
 • pełnomocnictwo jeżeli strona działa przez pełnomocnika (wzór własny dostępny w urzędzie lub na stronie internetowej )

Do wglądu przy składaniu dokumentów:

 • Oryginał dowodu osobistego lub zaświadczenia o zameldowaniu (dotyczy osób fizycznych)

Przy odbiorze dokumentów:

 • Pozwolenie czasowe
 • Oryginał dowodu osobistego lub zaświadczenia o zameldowaniu (dotyczy osób fizycznych
 • Dokument potwierdzający zawarcie umowy ubezpieczenia obowiązkowego OC lub dowód opłacenia dotychczasowego właściciela pojazdu.

MIEJSCE ZAŁATWIENIA SPRAWY

Starostwo Powiatowe w Kępnie ul. Przemysłowa 8, 63-600 Kępno

Starostwo Powiatowe w Kępnie
ul. Kościuszki 5, 63-600 Kępno

Wydział Komunikacji i Transportu

 • poniedziałek: 8:00 - 16:30
 • wtorek - środa:  8:00 - 14:30
 • czwartek: 8:00 - 16:30
 • piątek: 8:00 - 14:30

TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY

Niezwłocznie, nie później niż w ciągu 1 miesiąca, a w przypadkach szczególnie skomplikowanych nie później niż w ciągu dwóch miesięcy.

SPOSÓB ZAŁATWIENIA SPRAWY

Rejestracja pojazdu lub odmowa rejestracji następuje w drodze decyzji administracyjnej.

OPŁATY

Warunkiem uznania opłaty bądź przelewu jest prawidłowe opisanie na dokumencie płatniczym podstawy opłaty, na którą każdorazowo składa się opłata komunikacyjna i opłata ewidencyjna w wysokości:

 • 256,00 zł - w przypadku rejestracji pojazdów samochodowych z wyłączeniem motocykli ( w tym 253,50 zł opłata komunikacyjna oraz 2,50 zł opłata ewidencyjna)
 • 197,00 zł - w przypadku rejestracji motocykli ( w tym 195,00 zł opłata komunikacyjna oraz 2,00 zł opłata ewidencyjna)
 • 121,50 zł - w przypadku rejestracji ciągnika rolniczego, przyczepy i naczepy ( w tym 120,00 zł opłata komunikacyjna oraz 1,50 zł opłata ewidencyjna),
 • 111,50 zł - w przypadku rejestracji motorowerów ( w tym 110,00 zł opata komunikacyjna oraz 1,50 zł opłata ewidencyjna)

Opłatę można uiścić na konto Starostwa Powiatowego Kępnie

PKO BP SA

nr 19 1020 2212 0000 5002 0372 5751

 

TRYB ODWOŁAWCZY

W przypadku wydania decyzji odwołanie od decyzji wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego

w Kaliszu za pośrednictwem Starosty Kępińskiego w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie.

DODATKOWE INFORMACJE

Dokumenty sporządzone w jęyzku obcym muszą być przetłumaczone przez tłumacza przysięgłęgo na język polski .

PODSTAWA PRAWNA

 • Ustawa z dnia 20 czerwca 1997r., - Prawo o ruchu drogowym (tj. Dz. U. z 2020r. poz.110)
 • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 11.12.2017r., w sprawie rejestracji i oznaczania pojazdów oraz wymagań dla tablic rejestracyjnych(tj. Dz. U. z 2017r. poz. 2355 z późn.zm.)
 • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 września 2003r., w sprawie szczegółowych czynności organów w sprawach związanych z dopuszczeniem pojazdu do ruchu oraz wzorów dokumentów w tych sprawach (tj. Dz. U. z 2016r. poz.1088 z późn. zm),
 • Rozporządzenie Ministra Cyfryzacji  z dnia 30.08.2016r., w sprawie opłaty ewidencyjnej stanowiącej przychód Funduszu CEPiK (Dz. U. z 2016r. poz.1377 z późn. zm)
 • Ustawa z dnia 16 listopada 2006r, o opłacie skarbowej (tj. Dz.U.z 2018r. poz. 1044  z późn. zm.)
 • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 24.03.2016r., w sprawie wysokości opłata za kartę pojazdu oraz jej wtórnik  (Dz. U. z 2016r. poz. 457)
 • Rozporządzenie Ministra infrastruktury i Budownictwa  z dnia 09.05.2016r., w sprawie wysokości opłat za wydanie dowodu rejestracyjnego, pozwolenia czasowego, tablic (tablicy) rejestracyjnych pojazdów i nalepki kontrolnej oraz ich wtórników (Dz. U. z 2019r. poz. 1840 z późn. zm.)

DATA OSTATNIEGO PRZEGLĄDU/ AKTUALIZACJI

2020-02-10

Kategoria: Rejestracja używanego pojazdu sprowadzonego spoza Unii Europejskiej (EW-24) [ 2 ]
format Nazwa pliku Publikacja Rozmiar
pdf Wniosek o rejestrację pojazdu, czasową rejestrację, wyrejestrowanie pojazdu
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 137
20-01-02 10:34
Możdżanowska Milena
272.3KB
pdf Pełnomocnictwo
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 482
19-02-22 11:04
Możdżanowska Milena
447.52KB

Redakcja strony: Rejestracja używanego pojazdu sprowadzonego spoza Unii Europejskiej (EW-24)Rejestr zmian

Drukuj Liczba odwiedzin: 2940

Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl