BIP

Nadanie w pojeździe cech identyfikacyjnych i wykonanie tabliczki znamionowej zastępczej (EW-36)

WYMAGANE DOKUMENTY:

 • Wniosek (wzór własny dostępny w urzędzie lub na stronie internetowej).

Załączniki:

 • Oryginał dowodu rejestracyjnego
 • Karta pojazdu, jeżeli była wydana
 • Oryginał opinii rzeczoznawcy samochodowego oraz zaświadczenie o przeprowadzonym badaniu technicznym , jeżeli cecha identyfikacyjna uległa skorodowaniu lub została zniszczona podczas wypadku
 • Oryginał dowodu własności ramy, podwozia, jeżeli dokonano wymiany tych elementów na odpowiednio ramę, podwozie bez numeracji fabrycznej
 • dokumenty stwierdzające odzyskanie pojazdu po kradzieży, w którym cecha identyfikacyjna uległa zatarciu lub sfałszowaniu
 • dokumenty stwierdzajace nabycie pojazdu na licytacji publicznej lub od podmiotu wykonującego orzeczenie o przepadku pojazdu na rzecz Skarbu Państwa, w którym cecha identyfikacyjna uległa zatarciu lub sfałszowaniu
 • Prawomocne orzeczenie sądu ustalające prawo własności pojazdu, jeżeli cecha identyfikacyjna pojazdu uległa zatarciu lub sfałszowaniu
 • zaświadczenie o przeprowadzonym badaniu zgodnosci pojazdu zabytkowego z warunkami technicznymi oraz opinię rzeczoznawcy samochodowego
 • oświadczenie (dot.wykonanie przyczepy marki SAM)
 • opinia rzeczoznawcy samochodowego (w przypadku pkt. 3,4,5)
 • oryginał dowodu uiszczenia opłaty skarbowej

Do wglądu:

 • Oryginał dowodu osobistego
 • Dokument potwierdzający zawarcie umowy ubezpieczenia OC lub dowód opłacenia przez dotychczasowego właściciela pojazdu

MIEJSCE ZAŁATWIENIA SPRAWY

Starostwo Powiatowe w Kępnie
ul. Kościuszki 5, 63-600 Kępno

Wydział Komunikacji i Transportu

 • poniedziałek: 8:00- 16:30
 • wtorek - środa: 8:00 - 14:30
 • czwartek: 8:00 - 16:30
 • piątek: 8:00 - 14:30

TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY

Niezwłocznie, nie później niż w ciągu 1 miesiąca, a w przypadkach szczególnie skomplikowanych nie później niż w ciągu dwóch miesięcy.

SPOSÓB ZAŁATWIENIA SPRAWY

Uzyskanie decyzji administracyjnej o nadaniu numerów identyfikacyjnych lub wykonaniu tabliczki znamionowej zastępczej.

OPŁATY

 • 10,00 zł - opłata skarbowa za nadanie w pojeździe cech identyfikacyjnych i wykonanie tabliczki znamionowej zastępczej

Opłatę można wpłacać na rachunek bankowy:

            Gmina Kępno

            ul. Ratuszowa 1

            63-600 Kępno

69 1090 0004 7306 0000 1111 0001

lub w kasie Urzędu Miasta i Gminy w Kępnie, ul. Ratuszowa 1, 63-600 Kępno.

TRYB ODWOŁAWCZY

W przypadku wydania decyzji odwołanie od decyzji wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Kaliszu za pośrednictwem Starosty Kępińskiego w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie.

DODATKOWE INFORMACJE

---

PODSTAWA PRAWNA

 • Ustawa z dnia 20 czerwca 1997r. - Prawo o ruchu drogowym (tj. Dz. U. z 2020r. poz. 110)
 • Rozporządzenie Ministra Infrastrukturyi Budownictwa z dnia 11.12.2017r. w sprawie rejestracji i oznaczania pojazdów (tj. Dz. U. z 2017r. poz. 2355 z późn.zm.)
 • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 21.10.2011r, w sparwie szczegółowego sposobu oraz trybu nadawania i umieszczania w pojazdach cech identyfikacyjnych (Dz. U. Nr 236, poz.1401).

DATA OSTATNIEGO PRZEGLĄDU/ AKTUALIZACJI

2020-02-10

Kategoria: Nadanie w pojeździe cech identyfikacyjnych i wykonanie tabliczki znamionowej zastępczej (EW-36) [ 2 ]
format Nazwa pliku Publikacja Rozmiar
pdf Pełnomocnictwo
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 669
19-02-22 10:56
Możdżanowska Milena
447.52KB
pdf Wniosek
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 508
19-10-09 12:37
Możdżanowska Milena
380.66KB

Redakcja strony: Nadanie w pojeździe cech identyfikacyjnych i wykonanie tabliczki znamionowej zastępczej (EW-36)Rejestr zmian

Drukuj Liczba odwiedzin: 1586

Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl