BIP

Uzyskanie wtórnika dowodu rejestracyjnego w przypadku jego utraty (EW-27)

WYMAGANE DOKUMENTY:

 • Wniosek (wzór własny dostępny w urzędzie lub na stronie internetowej)

Załączniki:

Stosowne oświadczenie złożone pod odpowiedzialnością karną za składanie fałszywych zeznań dotyczące okoliczności utraty dokumentu.

 • Oryginał karty pojazdu, jeżeli była wydana
 • Zaświadczenie z Policji (w przypadku kradzieży dowodu rejestracyjnego)
 • Zaświadczenie o przeprowadzonym badaniu okresowym
 • Oryginał dokumentu potwierdzającego uiszczenie opłaty komunikacyjnej i ewidencyjnej
 • pełnomocnictwo jeżeli strona działa przez pełnomocnika (wzór własny dostępny w urzędzie lub na stronie internetowej)

Do wglądu przy składaniu dokumentów:

 • Oryginał dowodu osobistego (dotyczy osób fizycznych)
 • Dokument potwierdzajacy zawarcie umowy ubezpieczenia obowiązkowego OC lub dowód opłacenia dotychczasowego właściciela

Do odbioru:

 • Pozwolenie czasowe
 • Karta pojazdu, jeżeli była wydana
 • Dokument potwierdzający zawarcie umowy ubezpieczenia obowiązkowego OC lub dowód opłacenia dotychczasowego właściciela pojazdu
 • Oryginał dowodu osobistego (dotyczy osób fizycznych).

MIEJSCE ZAŁATWIENIA SPRAWY

Starostwo Powiatowe w Kępnie
ul. Kościuszki 5, 63-600 Kępno

Wydział Komunikacji i Transportu

 • poniedziałek: 8:00 - 16:30
 • wtorek - środa: 8:00 - 14:30
 • czwartek: 8:00 - 16:30
 • piątek: 8:00 - 14:30

TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY

30 dni od dnia złożenia wniosku

SPOSÓB ZAŁATWIENIA SPRAWY

Uzyskanie wtórnika dowodu rejestracyjnego

OPŁATY

Warunkiem uznania opłaty bądź przelewu jest prawidłowe opisanie na dokumencie płatniczym podstawy opłaty, na którą każdorazowo składa się opłata komunikacyjna i opłata ewidencyjna w wysokości:

 • 73,50 zł

Opłatę można uiścić na konto Starostwa Powiatowego w Kępnie

PKO BP SA

nr 19 1020 2212 0000 5002 0372 5751

 

TRYB ODWOŁAWCZY

---

DODATKOWE INFORMACJE

---

PODSTAWA PRAWNA

 • Ustawa z dnia 20 czerwca 1997r., - Prawo o ruchu drogowym (tj. Dz. U. z 2020r.  poz. 110)
 • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa  z dnia 11.12. 2017r., w sprawie rejestracji i oznaczania pojazdów oraz wymagań dla tablic rejestracyjnych (tj. Dz.U. z 2017r. poz. 2355 z późn.zm.)
 • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 września 2003r., w sprawie szczegółowych czynności organów w sprawach związanych z dopuszczeniem pojazdu do ruchu oraz wzorów dokumentów w tych sprawach (tj. Dz.U. z 2016r. poz. 1088 z późn. zm),
 • Rozporządzenie Ministra Cyfryzacji z dnia 30.08.2016r., w sprawie opłaty ewidencyjnej stanowiącej przychód Funduszu CEPiK (Dz.U. z 2016r. poz. 1377 z późn. zm)
 • Rozporządzenie Ministra infrastruktury i Budownictwa z dnia 09.05.2016r., w sprawie wysokości opłat za wydanie dowodu rejestracyjnego, pozwolenia czasowego , tablic (tablicy) rejestracyjnych pojazdów i nalepki koontrolnej oraz ich wtórników (Dz.U. z 2019r. poz. 1840 z późn. zm.)

DATA OSTATNIEGO PRZEGLĄDU/ AKTUALIZACJI

2020-02-10

Kategoria: Uzyskanie wtórnika dowodu rejestracyjnego w przypadku jego utraty (EW-27) [ 2 ]
format Nazwa pliku Publikacja Rozmiar
pdf Wniosek o wydanie wtórnika dowodu rejestracyjnego - utrata dowodu
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 220
19-05-08 11:12
Możdżanowska Milena
240.79KB
pdf Pełnomocnictwo
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 942
19-02-22 11:15
Możdżanowska Milena
447.52KB

Redakcja strony: Uzyskanie wtórnika dowodu rejestracyjnego w przypadku jego utraty (EW-27)Rejestr zmian

Drukuj Liczba odwiedzin: 1705

Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl