BIP

Czasowe wycofanie pojazdu z ruchu (EW-41)

WYMAGANE DOKUMENTY

 • Wniosek (wzór dostępny w urzędzie lub na stronie internetowej)

Załączniki:

 • Oryginał dowodu rejestracyjnego
 • Oryginał karty pojazdu, jeżeli była wydana
 • Tablice rejestracyjne
 • Oryginał dowodu uiszczenia opłaty komunikacyjnej

Do wglądu:

 • Oryginał dowodu osobistego lub zaświadczenia o zameldowaniu - w przypadku osób fizycznych
 • Dokument potwierdzający zawarcie umowy ubezpieczenia obowiązkowego OC

MIEJSCE ZAŁATWIENIA SPRAWY

Starostwo Powiatowe w Kępnie
ul. Kościuszki 5, 63-600 Kępno

Wydział Komunikacji i Transportu

 • poniedziałek: 8:00 - 16:30
 • wtorek - środa: 8:00 - 14:30
 • czwartek: 8:00 - 16:30
 • piątek: 8:00 - 14:30

TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY

Niezwłocznie, nie później niż w ciągu 1 miesiąca, a w przypadkach szczególnie skomplikowanych nie później niż w ciągu dwóch miesięcy.

SPOSÓB ZAŁATWIENIA SPRAWY

Uzyskanie decyzji o czasowym wycofaniu pojazdu z ruchu.

OPŁATY

Opłatę można uiścić na konto Starostwa Powiatowego w Kępnie

PKO BP SA

Nr 19 1020 2212 0000 5002 0372 5751

 

Opłata za decyzję o czasowym wycofaniu pojazdu z ruchu na okres 2 miesięcy wynosi 80,00 zł. W przypadku wycofania pojazdu z ruchu na okres dłuższy niż 2 miesiące opłatę powiększa się za każdy kolejny miesiąc czasowego wycofania pojazdu z ruchu o :

 • 0,25 zł - od 25 do 48 miesiąca

TRYB ODWOŁAWCZY

Od decyzji przysługuje stronie prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Kaliszu ul.Częstochowska 12, w terminie 14 dni od dnia jej otrzymani, za pośrednictwem Starosty Kępińskiego.

DODATKOWE INFORMACJE

Pojazd może być czasowo wycofany z ruchu na okres od 2 do 24 miesięcy.Okres ten może być przedłużony jednak łączny okres wycofania pojazdu z ruchu nie może przekraczać 48 miesięcy liczą od dnia wydania decyzji o jego czasowym wycofaniu z ruchu.

PODSTAWA PRAWNA

 • Ustawa z dnia 20 czerwca 1997r. - Prawo o ruchu drogowym (tj. Dz. U. z 2020r. poz. 110)
 • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.12.2004r. w sprawie czasowego wycofania pojazdu z ruchu (Dz. U. Nr 285, poz. 2856 z późn. zm.)

DATA OSTATNIEGO PRZEGLĄDU/ AKTUALIZACJI

2020-02-10

Kategoria: Czasowe wycofanie pojazdu z ruchu [ 2 ]
format Nazwa pliku Publikacja Rozmiar
pdf Pełnomocnictwo
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 311
19-02-22 10:54
Możdżanowska Milena
447.52KB
pdf Wniosek
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 429
19-05-08 10:45
Możdżanowska Milena
248.74KB

Redakcja strony: Czasowe wycofanie pojazdu z ruchu (EW-41)Rejestr zmian

Drukuj Liczba odwiedzin: 1671

Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl