BIP

Uzyskanie wtórnika dowodu rejestracyjnego w przypadku zniszczenia (EW-28)

WYMAGANE DOKUMENTY:

 • Wniosek (wzór własny dostępny w urzędzie lub na stronie internetowej)

Załączniki:

 • Zniszczony dowód rejestracyjny
 • Oryginał karty pojazdu, jeżeli była wydana
 • Zaświadczenie o przeprowadzonym badaniu okresowym
 • Oryginał dokumentu potwierdzającego uiszczenie opłaty komunikacyjnej i ewidencyjnej
 • Pełnomocnictwo jeżeli strona działa przez pełnomocnik (wzór własny dostępny w urzędzie lub na stronie internetowej)

Do wglądu przy składaniu dokumentów:

 • Oryginał dowodu osobistego (dotyczy osób fizycznych)
 • Dokument potwierdzający zawarcie umowy ubezpieczenia obowiązkowego OC lub dowód opłacenia dotychczasowego właściciela pojazdu

Przy odbiorze dokumentów :

 • Pozwolenie czasowe
 • Karta pojazdu, jeżeli była wydana
 • Dokument potwierdzający zawarcie umowy ubezpieczenia obowiązkowego OC lub dowód opłacenia dotychczasowego właściciela pojazdu
 • Oryginał do dowodu osobistego
 • Oryginał aktualnego odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego (KRS) - dotyczy podmiotów posiadających osobowość prawną lub wypis z działalności gospodarczej.

MIEJSCE ZAŁATWIENIA SPRAWY

Starostwo Powiatowe w Kępnie
ul. Kościuszki 5, 63-600 Kępno

Wydział Komunikacji i Transportu

 • poniedziałek: 8.00- 16.30,
 • wtorek - środa: 8:00 - 14:30
 • czwartek: 8:00 - 16:30
 • piątek: 8:00 - 14:30

TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY

Niezwłocznie, nie później niż w ciągu 1 miesiąca, a w przypadkach szczególnie skomplikowanych nie później niż w ciągu dwóch miesięcy.

SPOSÓB ZAŁATWIENIA SPRAWY

Uzyskanie wtórnika dowodu rejestracyjnego.

OPŁATY

Warunkiem uznania opłaty bądź przelewu jest prawidłowe opisanie na dokumencie płatniczym podstawy opłaty, na którą każdorazowo składa się opłata komunikacyjna i opłata ewidencyjna w wysokości:

 • 73,50 zł w przypadku gdy pojazd posiada tzw. "czarne tablice"
 • 86,00 zł w przypadku gdy pojazd posiada tzw. "białe tablice"

Opłatę można uiścić na konto Starostwa Powiatowego w Kępnie

PKO BP SA

nr 19 1020 2212 0000 5002 0372 5751

 

TRYB ODWOŁAWCZY

---

DODATKOWE INFORMACJE

---

PODSTAWA PRAWNA

 • Ustawa z dnia 20 czerwca 1997r., - Prawo o ruchu drogowym (tj. Dz. U. z 2020r. poz.110)
 • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 11.12.2017r., w sprawie rejestracji i oznaczania pojazdów oraz wymagań dla tablic rejestracyjnych (tj. Dz. U. z 2017r, poz. 2355 z późn.zm.)
 • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 września 2003r., w sprawie szczegółowych czynności organów w sprawach związanych z dopuszczeniem pojazdu do ruchu oraz wzorów dokumentów w tych sprawach (tj. Dz. U. z 2016r. poz. 1088 z późn. zm),
 • Rozporządzenie Ministra Cyfryzacji  z dnia 30.08.2016r., w sprawie opłaty ewidencyjnej stanowiącej przychód Funduszu-CEPiK  (Dz.U. z 2016r. poz.1377)
 • Rozporządzenie Ministra infrastruktury i Budownictwa  z dnia 09.05.2016r., w sprawie wysokości opłat za wydanie dowodu rejestracyjnego, pozwolenia czasowego , tablic (tablicy) rejestracyjnych pojazdów i nalepki kontrolnej oraz ich wtórników (Dz.U. z 2019r. poz. 1840 z późn. zm.).

DATA OSTATNIEGO PRZEGLĄDU/ AKTUALIZACJI

2020-02-10

Kategoria: Uzyskanie wtórnika dowodu rejestracyjnego w przypadku zniszczenia (EW-28) [ 2 ]
format Nazwa pliku Publikacja Rozmiar
pdf Wniosek o wydanie wtórnika dowodu rejestracyjnego - zniszczenie
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 117
19-05-08 11:13
Możdżanowska Milena
240.37KB
pdf Pełnomocnictwo
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 1921
19-02-22 11:15
Możdżanowska Milena
447.52KB

Redakcja strony: Uzyskanie wtórnika dowodu rejestracyjnego w przypadku zniszczenia (EW-28)Rejestr zmian

Drukuj Liczba odwiedzin: 1517

Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl