BIP

Rejestracja pojazdu zarejestrowanego na terenie Polski (EW-23)

WYMAGANE DOKUMENTY:

 • Wniosek o rejestrację pojazdu (wzór ustawowy dostępny w urzędzie lub na stronie internetowej)

Załączniki:

 • Oryginał dowodu własności pojazdu (mogą to być m.in. umowa sprzedaży, zamiany, darowizny, o dożywocie, faktura, prawomocne orzeczenie sądu rozstrzygające o prawie własności); w przypadku kiedy dane odnoszące się do zbywcy pojazdu zawarte w dowodzie własności pojazdu dołączonym do wniosku
 • o rejestrację są niezgodne z danymi właściciela zawartymi w dowodzie rejestracyjnym i karcie pojazdu, jeżeli była wydana, jako dowód własności wymagany do rejestracji rozumie się oryginały wszystkich wcześniejszych dokumentów potwierdzających fakt przeniesienia prawa własności
 • Oryginał dotychczasowego dowodu rejestracyjnego
 • Oryginał karty pojazdu, jeżeli była wydana
 • Tablice rejestracyjne
 • Oryginał dokumentu potwierdzającego uiszczenie opłaty komunikacyjnej i ewidencyjnej
 • pełnomocnictwo jeżeli strona działa przez pełnomocnika (wzór własny dostępny w urzędzie lub na stronie internetowej)

Do wglądu przy składaniu dokumentów:

 • Oryginał dowodu osobistego lub zaświadczenie o zameldowaniu - w przypadku osób fizycznych
 • Dokument potwierdzający zawarcie umowy ubezpieczenia obowiązkowego OC lub dowód opłacenia dotychczasowego właściciela pojazdu

Przy odbiorze dokumentów:

 • Pozwolenie czasowe
 • Karta pojazdu, jeżeli była wydana
 • Tablice rejestracyjne (jeżeli pojazd był zakupiony z terenu powiatu kępińskiego)
 • Oryginał dowodu osobistego lub zaświadczenie o zameldowaniu - w przypadku osób fizycznych
 • Dokument potwierdzający zawarcie umowy ubezpieczenia obowiązkowego OC lub dowód opłacenia dotychczasowego właściciela pojazdu.

MIEJSCE ZAŁATWIENIA SPRAWY

Starostwo Powiatowe w Kępnie
ul. Kościuszki 5, 63-600 Kępno

Wydział Komunikacji i Transportu

 • poniedziałek: 8:00 - 16:30
 • wtorek - środa: 8:00 - 14:30
 • czwartek: 8:00 - 16:30
 • piątek: 8:00 - 14:30

TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY

Niezwłocznie, nie później niż w ciągu 1 miesiąca, a w przypadkach szczególnie skomplikowanych nie później niż w ciągu dwóch miesięcy.

SPOSÓB ZAŁATWIENIA SPRAWY

Rejestracja pojazdu lub odmowa rejestracji następuje w drodze decyzji administracyjnej.

OPŁATY

Warunkiem uznania opłaty bądź przelewu jest prawidłowe opisanie na dokumencie płatniczym podstawy opłaty, na którą każdorazowo składa się opłata komunikacyjna i opłata ewidencyjna w kwotach wymienionych poniżej.

W przypadku pojazdów zarejestrowanych dotychczas w innym urzędzie lub posiadających tablice starego typu (tzw. :"czarne"):

 • 180, 50 zł - pojazdów samochodowych z wyłączeniem motocykli (w tym opłata komunikacyjna 178,50 zł oraz opłata ewidencyjna 2,00 zł)
 • 121,50 zł - Motocykli, przyczep i naczep oraz ciągników rolniczych (w tym opłata komunikacyjna 120,00 zł oraz opłata ewidencyjna 1,50 zł)
 • 111, 50 zł - Motorowerów - (w tym opłata komunikacyjna 110,00 zł oraz opłata ewidencyjna 1,50 zł)
 • 81,00 zł - w przypadku pojazdów zarejestrowanych dotychczas w tutejszym urzędzie i posiadających tablice tzw. "białe" spełniające wymogi rozporządzenia (w tym opłata komunikacyjna 80,00 zł oraz opłata ewidencyjna 1,00 zł) - dla wszystkich rodzajów pojazdów.

Opłatę można uiścić na konto Starostwa Powiatowego w Kępnie

PKO BP SA

nr 19 1020 2212 0000 5002 0372 5751

 

TRYB ODWOŁAWCZY

W przypadku wydania decyzji odwołanie od decyzji wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Kaliszu za pośrednictwem Starosty Kępińskiego w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie.

DODATKOWE INFORMACJE

W przypadku gdy sprzedającym jest osoba fizyczna prowadząca działaność gospodarczą Kupujący proszony jest o uzyskanie kserokopii zaświadczenia o wpisie do EDG od Sprzedajacego co ułatwi i przyśpieszy rejestrację pojazdu.

PODSTAWA PRAWNA

 • Ustawa z dnia 20 czerwca 1997r., - Prawo o ruchu drogowym (tj. Dz. U. z 2020r. poz. 110)
 • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa  z dnia 11.12.2017r., w sprawie rejestracji i oznaczania pojazdów oraz wymagań dla tablic rejestracyjnych (tj. Dz. U. z 2017r. poz. 2355 z późn.zm.)
 • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 września 2003r., w sprawie szczegółowych czynności organów w sprawach związanych z dopuszczeniem pojazdu do ruchu oraz wzorów dokumentów w tych sprawach (tj. Dz. U. z 2016r. poz. 1088 z późn. zm),
 • Rozporządzenie Ministra Cyfryzacji  z dnia 30.08.2016r., w sprawie opłaty ewidencyjnej stanowiącej przychód Funduszu CEPiK (Dz. U. z 2016r. poz.1377 z późn. zm)
 • Ustawa z dnia 22 maja 2003r., o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych (tj. Dz. U. z 2018r. poz. 473)
 • Ustawa z dnia 16 listopada 2006r, o opłacie skarbowej (tj. Dz. U. z 2018r. poz.1044 z późn. zm.)

DATA OSTATNIEGO PRZEGLĄDU/ AKTUALIZACJI

2020-02-10

Kategoria: Rejestracja pojazdu zarejestrowanego na terenie Polski (EW-23) [ 2 ]
format Nazwa pliku Publikacja Rozmiar
pdf Wniosek o rejestrację pojazdu, czasową rejestrację, wyrejestrowanie pojazdu
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 2620
20-01-02 10:33
Możdżanowska Milena
272.3KB
pdf Pełnomocnictwo
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 4559
19-02-22 11:04
Możdżanowska Milena
447.52KB

Redakcja strony: Rejestracja pojazdu zarejestrowanego na terenie Polski (EW-23)Rejestr zmian

Drukuj Liczba odwiedzin: 21143

Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl