BIP

Kadencja V 2014-2018

Kategoria: Uchwały Rady Powiatu 2018 [ 44 ]
format Nazwa pliku Publikacja Rozmiar
pdf 284. Uchwała Nr XLVII-284-2018 w sprawie uchwalenia „Programu współpracy Powiatu Kępińskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2019”.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 86
18-10-25 12:55
Kempińska Izabela
465.92KB
pdf 283. Uchwała Nr XLVII-283-2018 w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie darowizny nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Kępińskiego
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 64
18-10-25 12:54
Kempińska Izabela
464.6KB
pdf 282. Uchwała Nr XLVII-282-2018 w sprawie ustalenia wysokości opłat i kosztów związanych z usunięciem i przechowaniem pojazdów w roku 2019;
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 64
18-10-25 12:53
Kempińska Izabela
446.47KB
pdf 281. Uchwała Nr XLVII-281-2018 w sprawie uchwalenia Statutu Powiatu Kępińskiego
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 80
18-10-25 12:53
Kempińska Izabela
731.7KB
pdf 280. Uchwała Nr XLVII-280-2018 w sprawie zmiany uchwały Nr XXXVII/229/2017 Rady Powiatu Kępińskiego z dnia 19 grudnia 2017 roku w sprawie budżetu powiatu na rok 2018;
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 68
18-10-25 12:49
Kempińska Izabela
661.2KB
pdf 279. Uchwała Nr XLVII-279-2018 w sprawie zmiany uchwały Nr XXXVII/228/2017 Rady Powiatu Kępińskiego z dnia 19 grudnia 2017 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Kępińskiego na lata 2018 - 2028;
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 84
18-10-25 12:47
Kempińska Izabela
723.26KB
pdf 278. Uchwała Nr XLVI-278-2018 w sprawie zmiany uchwały Nr XVI/89/2016 Rady Powiatu Kępińskiego z dnia 9 lutego 2016 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie Powiatu Kępińskiego, których właścicielem lub zarządzającym jest Powiat Kępiński oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 107
18-10-05 14:49
Kempińska Izabela
768.85KB
pdf 277. Uchwała Nr XLVI-277-2018 w sprawie zatwierdzenia programu naprawczego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Kępnie
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 241
18-10-05 14:48
Kempińska Izabela
2.6MB
pdf 276. Uchwała Nr XLVI-276-2018 w sprawie zmiany uchwały Nr XXXVII/229/2017 Rady Powiatu Kępińskiego z dnia 19 grudnia 2017 roku w sprawie budżetu powiatu na rok 2018;
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 111
18-10-05 14:47
Kempińska Izabela
310.06KB
pdf 275.Uchwała Nr XLVI-275-2018 w sprawie zmiany uchwały Nr XXXVII/229/2017 Rady Powiatu Kępińskiego z dnia 19 grudnia 2017 roku w sprawie budżetu powiatu na rok 2018;
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 83
18-10-05 14:46
Kempińska Izabela
672.83KB
pdf 274. Uchwała Nr XLVI-274-2018 w sprawie zmiany uchwały Nr XXXVII/228/2017 Rady Powiatu Kępińskiego z dnia 19 grudnia 2017 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Kępińskiego na lata 2018 - 2028;
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 71
18-10-05 14:45
Kempińska Izabela
739.25KB
pdf 273. Uchwała Nr XLV-273-2018 w sprawie zatwierdzenia do realizacji w okresie od dnia 01.01.2019 r. do dnia 31.12.2020 r. projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 67
18-09-06 14:06
Kempińska Izabela
301.27KB
pdf 272. Uchwała Nr XLV-272-2018 w sprawie określenia szczegółowych warunków umorzenia w całości lub w części – łącznie z odsetkami, odroczenia terminu płatności, rozłożenia na raty lub odstąpienia w całości od ustalenia opłaty ponoszonej przez rodziców za pobyt dziecka w pieczy zastępczej;
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 78
18-09-06 14:05
Kempińska Izabela
252.34KB
pdf 271. Uchwała Nr XLV-271-2018 w sprawie zmiany Uchwały Nr XLI/248/2018 Rady Powiatu Kępińskiego z dnia 27 marca 2018r. w sprawie określenia rodzaju zadań, na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 61
18-09-06 14:02
Kempińska Izabela
177.96KB
pdf 270. Uchwała Nr XLV-270-2018 w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy oraz niektórych innych składników wynagrodzenia wynikających ze stosunku pracy, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 132
18-09-06 13:57
Kempińska Izabela
297.36KB
pdf 269. Uchwała Nr XLV-269-2018 w sprawie przekazania skargi według właściwości.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 75
18-09-06 13:55
Kempińska Izabela
95.64KB
pdf 268. Uchwała Nr XLV-268-2018 w sprawie zmiany uchwały Nr XXXVII/229/2017 Rady Powiatu Kępińskiego z dnia 19 grudnia 2017 roku w sprawie budżetu powiatu na rok 2018;
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 59
18-09-06 13:53
Kempińska Izabela
597.85KB
pdf 267.Uchwała Nr XLV-267-2018 w sprawie zmiany uchwały Nr XXXVII/228/2017 Rady Powiatu Kępińskiego z dnia 19 grudnia 2017 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Kępińskiego na lata 2018 – 2028;
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 72
18-09-06 08:12
Kempińska Izabela
711.98KB
pdf 266. Uchwała Nr XLIV-266-2018 w sprawie: ustalenia wynagrodzenia dla Przewodniczącego Zarządu - Starosty Kępińskiego
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 127
18-07-03 09:09
Kempińska Izabela
220.75KB
pdf 265. Uchwała Nr XLIV-265-2018 w sprawie zatwierdzenia pokrycia straty bilansowej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Kępnie za 2017 rok.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 110
18-07-03 09:08
Kempińska Izabela
277.07KB
pdf 264. Uchwała Nr XLIV-264-2018 w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania z planu finansowego, w tym inwestycyjnego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Kępnie za 2017 rok;
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 91
18-07-03 09:07
Kempińska Izabela
3.24MB
pdf 263. Uchwała Nr XLIV-263-2018 w sprawie podniesienia wysokości wynagrodzenia dla rodzin zastępczych zawodowych;
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 206
18-07-03 09:07
Kempińska Izabela
216.31KB
pdf 262. Uchwała Nr XLIV-262-2018 uchwała zmieniająca uchwałę Nr II/8/2010 Rady Powiatu Kępińskiego z dnia 17 grudnia 2010 r. w sprawie ustalenia wysokości diet oraz należności z tytułu zwrotu kosztów podróży służbowych dla radnych;
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 271
18-07-03 09:06
Kempińska Izabela
303.68KB
pdf 261. Uchwała Nr XLIV-261-2018 w sprawie zmiany uchwały Nr XXXVII/229/2017 Rady Powiatu Kępińskiego z dnia 19 grudnia 2017 roku w sprawie budżetu powiatu na rok 2018;
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 80
18-07-03 09:05
Kempińska Izabela
567.52KB
pdf 260. Uchwała Nr XLIV-260-2018 w sprawie zmiany uchwały Nr XXXVII/228/2017 Rady Powiatu Kępińskiego z dnia 19 grudnia 2017 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Kępińskiego na lata 2018 – 2028;
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 66
18-07-03 09:04
Kempińska Izabela
721.13KB
pdf 259. Uchwała Nr XLIII-259-2018 w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu Kępińskiego.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 114
18-06-07 14:38
Kempińska Izabela
207.52KB
pdf 258. Uchwała Nr XLIII-258-2018 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2017 rok;
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 89
18-06-07 14:34
Kempińska Izabela
197.75KB
pdf 257. Uchwała Nr XLIII-257-2018 w sprawie zasad udzielania dotacji celowej z budżetu Powiatu Kępińskiego spółkom wodnym, trybu postępowania w sprawie udzielania tej dotacji i sposobu jej rozliczania
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 105
18-06-07 14:33
Kempińska Izabela
446.04KB
pdf 256. Uchwała Nr XLIII-256-2018 w sprawie zmiany uchwały Nr XXXVII/229/2017 Rady Powiatu Kępińskiego z dnia 19 grudnia 2017 roku w sprawie budżetu powiatu na rok 2018
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 90
18-06-07 14:31
Kempińska Izabela
764.94KB
pdf 255. Uchwała Nr XLIII-255-2018 w sprawie zmiany uchwały Nr XXXVII/228/2017 Rady Powiatu Kępińskiego z dnia 19 grudnia 2017 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Kępińskiego na lata 2018 – 2028;
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 83
18-06-07 14:29
Kempińska Izabela
650.87KB
pdf 254. Uchwała Nr XLII-254-2018 w sprawie zatwierdzenia do realizacji w okresie od dnia 01.01.2018r. do dnia 30.06.2019r. projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 109
18-04-30 15:06
Kempińska Izabela
290.03KB
pdf 253. Uchwała Nr XLII-253-2018 w sprawie zatwierdzenia do realizacji w okresie od dnia 01.01.2018r. do dnia 30.06.2019r. projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego 2014-2020;
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 91
18-04-30 15:05
Kempińska Izabela
212.94KB
pdf 252. Uchwała Nr XLII-252-2018 w sprawie uchwalenia Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Kępińskiego na lata 2017 – 2020 z perspektywą do 2024 roku;
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 138
18-04-30 15:04
Kempińska Izabela
8.58MB
pdf 251. Uchwała nr XLII-251-2018 w sprawieprzyjęcia Raportu z realizacji „Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Kępińskiego na lata 2012 – 2015 z perspektywą na lata 2016 - 2019” za okres 2015 – 2016;
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 96
18-04-30 15:02
Kempińska Izabela
1MB
pdf 250. Uchwała Nr XLII-250-2018 w sprawie zmiany uchwały Nr XXXVII/229/2017 Rady Powiatu Kępińskiego z dnia 19 grudnia 2017 roku w sprawie budżetu powiatu na rok 2018
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 219
18-04-30 14:49
Kempińska Izabela
330.27KB
pdf 249. Uchwała Nr XLII-249-2018 w sprawie zmiany uchwały Nr XXXVII/228/2017 Rady Powiatu Kępińskiego z dnia 19 grudnia 2017 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Kępińskiego na lata 2018 – 2028;
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 87
18-04-30 14:48
Kempińska Izabela
624.04KB
pdf 248. Uchwała Nr XLI-248-2018 w sprawie określenia rodzaju zadań, na które przeznacza się środki P F R O N przypadające według algorytmu w 2018 roku dla Powiatu Kępińskiego na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych wynikających z ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 159
18-04-04 08:20
Kempińska Izabela
126.81KB
pdf 247. Uchwała Nr XLI-247-2018 w sprawie udzielenia dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 154
18-04-04 08:19
Kempińska Izabela
201.77KB
pdf 246. Uchwała Nr XLI-246-2018 w sprawie emisji obligacji komunalnych oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu;
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 121
18-04-04 08:19
Kempińska Izabela
216.63KB
pdf 245. Uchwała Nr XLI-245-2018 w sprawie zmiany uchwały Nr XXXVII/229/2017 Rady Powiatu Kępińskiego z dnia 19 grudnia 2017 roku w sprawie budżetu powiatu na rok 2018;
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 148
18-04-04 08:18
Kempińska Izabela
661.78KB
pdf 244. Uchwała Nr XLI-244-2018 w sprawie zmiany uchwały Nr XXXVII/228/2017 Rady Powiatu Kępińskiego z dnia 19 grudnia 2017 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Kępińskiego na lata 2018 – 2028
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 95
18-04-04 08:17
Kempińska Izabela
735.29KB
pdf 243. Uchwała Nr XL-243-2018 w sprawie: zmiany uchwały Nr XXXVII/229/2017 Rady Powiatu Kępińskiego z dnia 19 grudnia 2017 roku w sprawie budżetu powiatu na rok 2018
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 174
18-03-09 10:15
Kempińska Izabela
394.71KB
pdf 242. Uchwała Nr XL-242-2018 w sprawie zmiany uchwały Nr XXXVII/228/2017 Rady Powiatu Kępińskiego z dnia 19 grudnia 2017 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Kępińskiego na lata 2018 – 2028
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 103
18-03-09 10:14
Kempińska Izabela
620.47KB
pdf 241. Uchwała Nr XXXIX-241-2018 w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych podmiotów oświatowych oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 120
18-01-17 07:43
Kempińska Izabela
513.14KB

Kategoria: Uchwały Rady Powiatu 2017 [ 83 ]
format Nazwa pliku Publikacja Rozmiar
pdf 240. Uchwała Nr XXXVIII-240-2017 w sprawie a) uchwała zmieniająca uchwałę Nr XXXIII/199/2017 Rady Powiatu Kępińskiego z dnia 10 sierpnia 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie w drodze darowizny na cele publiczne prawa własności nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa w administrowaniu ANRSP Oddział Terenowy w Poznaniu.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 194
18-01-05 14:29
Kempińska Izabela
352.57KB
pdf 239. Uchwała Nr XXXVIII-239-2017 w sprawie nadania statutu Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej w Kępnie;
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 111
18-01-05 14:27
Kempińska Izabela
350.65KB
pdf 238. Uchwała Nr XXXVIII-238-2017 w sprawie przyjęcia od Wojewody Wielkopolskiego zadania publicznego z zakresu administracji rządowej;
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 114
18-01-05 14:21
Kempińska Izabela
209.21KB
pdf 237. Uchwała Nr XXXVIII-237-2017 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Województwu Wielkopolskiemu z przeznaczeniem na dofinansowanie inwestycji dotyczącej budowy bazy Śmigłowcowej Służby Ratownictwa Medycznego (HEMS) na terenie Lotniska Michałków;
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 130
18-01-05 14:20
Kempińska Izabela
272.64KB
pdf 236. Uchwała Nr XXXVIII-236-2017 w sprawie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 120
18-01-05 14:19
Kempińska Izabela
222.4KB
pdf 235. Uchwała Nr XXXVIII-235-2017 w sprawie zmiany uchwały Nr XXV/150/2016 Rady Powiatu Kępińskiego z dnia 20 grudnia 2016 roku w sprawie budżetu powiatu na rok 2017;
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 139
18-01-05 14:19
Kempińska Izabela
606.98KB
pdf 234. Uchwała Nr XXXVIII-234-2017 w sprawie zatwierdzenia planów pracy stałych komisji Rady Powiatu Kępińskiego na 2018 rok;
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 137
18-01-05 14:18
Kempińska Izabela
413.91KB
pdf 233. Uchwała Nr XXXVIII-233-2017 w sprawie zatwierdzenia planu pracy oraz planu kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Kępińskiego na 2018 rok;
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 128
18-01-05 14:16
Kempińska Izabela
222.43KB
pdf 232. Uchwała Nr XXXVIII-232-2017 w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Powiatu Kępińskiego na 2018 rok;
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 285
18-01-05 14:15
Kempińska Izabela
216.63KB
pdf 231. Uchwała Nr XXXVII-231-2017 w sprawie zmiany Uchwały Nr XXIX/174/2017 Rady Powiatu Kępińskiego z dnia 24 marca 2017r. w sprawie określenia rodzaju zadań, na które przeznacza się środki PFRON przypadające według algorytmu w 2017 roku dla Powiatu Kępińskiego na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych, wynikających z ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 192
17-12-29 11:10
Kempińska Izabela
580.19KB
pdf 230. Uchwała Nr XXXVII-230-2017 w sprawie przekazania skargi na działalność Starosty Kępińskiego zgodnie z właściwością;
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 254
17-12-29 10:57
Kempińska Izabela
469.76KB
pdf 229. Uchwała Nr XXXVII-229-2017 w sprawie budżetu powiatu na rok 2018
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 274
17-12-29 10:54
Kempińska Izabela
1.46MB
pdf 228. Uchwała Nr XXXVII-228-2017 w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Kępińskiego na lata 2018-2028;
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 118
17-12-29 10:54
Kempińska Izabela
1.08MB
pdf 227. Uchwała Nr XXXVII-227-2017 w sprawie zmiany uchwały Nr XXV/150/2016 Rady Powiatu Kępińskiego z dnia 20 grudnia 2016 roku w sprawie budżetu powiatu na rok 2017;
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 181
17-12-29 10:52
Kempińska Izabela
847.85KB
pdf 226. Uchwała Nr XXXVII-226-2017 w sprawie zmiany uchwały Nr XXV/149/2016 Rady Powiatu Kępińskiego z dnia 20 grudnia 2016 oku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Kępińskiego na lata 2017 – 2028;
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 104
17-12-29 10:23
Kempińska Izabela
871.99KB
pdf 225. Uchwała Nr XXXVI-225-2017 w sprawie udzielenia pomocy Gminie Łęka Opatowska
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 146
17-12-04 11:54
Kempińska Izabela
266.93KB
pdf 224. Uchwała Nr XXXVI-224-2017 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Kępno
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 152
17-12-04 11:54
Kempińska Izabela
267.6KB
pdf 223. Uchwała Nr XXXVI-223-2017 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Baranów
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 173
17-12-04 11:53
Kempińska Izabela
270.63KB
pdf 222. Uchwała Nr XXXVI-223-2017 w sprawie zmiany Uchwały Nr XXIX/174/2017 Rady Powiatu Kępińskiego z dnia 24 marca 2017r. w sprawie określenia rodzaju zadań, na które przeznacza się środki P F RO N przypadające według algorytmu w 2017 roku dla Powiatu Kępińskiego na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych, wynikających z ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 144
17-12-04 11:52
Kempińska Izabela
270.63KB
pdf 221. Uchwała Nr XXXVI-221-2017 w sprawie wyrażenia zgody na powierzenie Gminie Baranów zadania zarządzania drogą powiatową Nr 5695 P w miejscowości Słupia pod Kępnem;
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 125
17-12-04 11:50
Kempińska Izabela
349.36KB
pdf 220. Uchwała Nr XXXVI-220-2017 w sprawie ustalenia wysokości opłat i kosztów związanych z usunięciem i przechowaniem pojazdów w roku 2018;
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 188
17-12-04 11:49
Kempińska Izabela
373.76KB
pdf 219. Uchwała Nr XXXVI-219-2017 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Sępoleńskiemu na usuwanie skutków nawałnicy
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 152
17-12-04 11:43
Kempińska Izabela
199.63KB
pdf 218. Uchwała Nr XXXVI-218-2017 w sprawie zmiany uchwały Nr XXV/150/2016 Rady Powiatu Kępińskiego z dnia 20 grudnia 2016 roku w sprawie budżetu powiatu na rok 2017;
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 126
17-12-04 11:42
Kempińska Izabela
819.89KB
pdf 217. Uchwała Nr XXXVI-217-2017 w sprawie zmiany uchwały Nr XXV/149/2016 Rady Powiatu Kępińskiego z dnia 20 grudnia 2016 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Kępińskiego na lata 2017 – 2028;
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 108
17-12-04 11:41
Kempińska Izabela
663.46KB
pdf 216. Uchwała Nr XXXV-216-2017 w sprawie powierzenia Samorządowi Województwa Wielkopolskiego prowadzenia zadania publicznego w zakresie ochrony zdrowia polegającego na wdrożeniu elektronicznych usług: e-dokumentacji i e-rejestracji (...)
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 154
17-11-07 12:46
Kempińska Izabela
430.92KB
pdf 215. Uchwała Nr XXXV-215-2017 uchwała zmieniająca Uchwałę Nr XI/91/99 Rady Powiatu Kępińskiego z dnia 10 listopada 1999 roku w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie w Powiecie Kępińskim Społecznej Straży Rybackiej.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 215
17-11-07 12:40
Kempińska Izabela
406.78KB
pdf 214. Uchwała Nr XXXV-214-2017 w sprawie uchwalenia „Programu współpracy Powiatu Kępińskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2018”;
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 183
17-11-07 12:38
Kempińska Izabela
433.88KB
pdf 213. Uchwała Nr XXXV-213-2017 w sprawie zatwierdzenia programu naprawczego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Kępnie;
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 243
17-11-07 12:37
Kempińska Izabela
2.84MB
pdf 212. Uchwała Nr XXXV-212-2017 w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej Szkoły Policealnej Nr 2 w Kępnie w Szkołę Policealną Nr 2 w Kępnie;
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 136
17-11-07 12:00
Kempińska Izabela
203.38KB
pdf 211. Uchwała Nr XXXV-211-2017 w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej Zasadniczej Szkoły Zawodowej w Kępnie w Branżową Szkołę I stopnia w Kępnie;
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 126
17-11-07 11:59
Kempińska Izabela
202.24KB
pdf 210. Uchwała Nr XXXV-210-2017 w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej Szkoły Specjalnej Przysposabiającej do Pracy w Słupi pod Kępnem w Szkołę Specjalną Przysposabiającą do Pracy w Słupi pod Kępnem;
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 129
17-11-07 11:58
Kempińska Izabela
201.49KB
pdf 209. Uchwała Nr XXXV-209-2017 w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej Specjalnej w Słupi pod Kępnem w ośmioletnią Szkołę Podstawową Specjalną w Słupi pod Kępnem;
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 123
17-11-07 11:56
Kempińska Izabela
201.36KB
pdf 208. Uchwała Nr XXXV-208-2017 w sprawie c) udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Tucholskiemu na usuwanie skutków nawałnicy;
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 177
17-11-07 11:55
Kempińska Izabela
197.68KB
pdf 207. Uchwała Nr XXXV-207-2017 w sprawie zmiany uchwały Nr XXV/150/2016 Rady Powiatu Kępińskiego z dnia 20 grudnia 2016 roku w sprawie budżetu powiatu na rok 2017
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 148
17-11-07 11:54
Kempińska Izabela
882.06KB
pdf 206. Uchwala_Nr_XXXV-206-2017 w sprawie zmiany uchwały Nr XXV/149/2016 Rady Powiatu Kępińskiego z dnia 20 grudnia 2016 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Kępińskiego na lata 2017 – 2028;
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 113
17-11-07 11:53
Kempińska Izabela
732.48KB
pdf 205. Uchwała Nr XXXIV-205-2017 w sprawie powołania Lokalnego Ośrodka Wiedzy i Edukacji w Powiecie Kępińskim
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 180
17-10-03 11:24
Kempińska Izabela
399.65KB
pdf 204. Uchwała Nr XXXIV-204-2017 w sprawie określenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu kępińskiego oraz rozkładu dyżurów aptek na terenie miasta Kępna w porze nocnej, w niedzielę, święta i inne dni wolne od pracy, w okresie od dnia 1 listopada 2017 r. do dnia 31 października 2018 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 163
17-10-03 11:23
Kempińska Izabela
454.26KB
pdf 203. Uchwała Nr XXXIV-203-2017 w sprawie przekazania skargi na działalność Starosty Kępińskiego zgodnie z właściwością;
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 319
17-10-09 15:02
Kempińska Izabela
576.52KB
pdf 202. Uchwała Nr XXXIV-202-2017 w sprawie zmiany uchwały Nr XXV/150/2016 Rady Powiatu Kępińskiego z dnia 20 grudnia 2016 roku w sprawie budżetu powiatu na rok 2017
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 146
17-10-03 11:17
Kempińska Izabela
603.82KB
pdf 201. Uchwała Nr XXXIV-201-2017 w sprawie zmiany uchwały Nr XXV/149/2016 Rady Powiatu Kępińskiego z dnia 20 grudnia 2016 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Kępińskiego na lata 2017 – 2028;
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 128
17-10-03 11:16
Kempińska Izabela
677.95KB
pdf 200. Uchwała Nr XXXIII/200/2017 w sprawie wyrażenia zgody na nabycie w drodze darowizny prawa użytkowania wieczystego nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa w użytkowaniu wieczystym PKP Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 240
17-08-17 08:37
Kempińska Izabela
55.3KB
pdf 199. Uchwała Nr XXXIII/199/2017 w sprawie wyrażenia zgody na nabycie w drodze darowizny na cele publiczne prawa własności nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa w administrowaniu Agencji Nieruchomości Rolnych Skarbu Państwa Oddział Terenowy w Poznaniu.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 225
17-08-17 08:36
Kempińska Izabela
54.2KB
pdf 198. Uchwała Nr XXXIII-198-2017 w sprawie zmiany uchwały Nr XXV/150/2016 Rady Powiatu Kępińskiego z dnia 20 grudnia 2016 roku w sprawie budżetu powiatu na rok 2017.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 150
17-08-17 08:34
Kempińska Izabela
428.01KB
pdf 197.Uchwała Nr XXXIII-197-2017 w sprawie zmiany uchwały Nr XXV/149/2017 Rady Powiatu Kępińskiego z dnia 20 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia WIeloletniej Prognozy FInansowej Powiatu Kępińskiergo na lata 2017-2028.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 138
17-08-17 08:32
Kempińska Izabela
665.89KB
pdf 196. Uchwała Nr XXXIII-196-2017 w sprawie uchylenia Uchwały Nr XXXI/186/2017 Rady Powiatu Kępińskiego z dnia 30 maja 2017 roku w sprawie: udzielenia pomocy finansowej Województwu Wielkopolskiemu w latach 2017-2018
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 160
17-08-17 07:48
Kempińska Izabela
36.04KB
pdf 195. Uchwała Nr XXXII-195-2017 w sprawie wystąpienia Powiatu Kępińskiego ze Spółdzielni Socjalnej „Jaśmin”.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 202
17-07-06 11:59
Kempińska Izabela
266.69KB
pdf 194. Uchwała Nr XXXII-194-2017 w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Kępnie;
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 259
17-07-06 11:58
Kempińska Izabela
345.45KB
pdf 193. Uchwała Nr XXXII-193-2017 w sprawie zatwierdzenia pokrycia straty bilansowej za 2016 rok;
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 187
17-07-06 11:57
Kempińska Izabela
269.37KB
pdf 192. Uchwała Nr XXXII-192-2017 w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania z planu finansowego,w tym inwestycyjnego SPZOZ w Kępnie za 2016 rok.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 161
17-07-06 11:56
Kempińska Izabela
3.56MB
pdf 191. Uchwała Nr XXXII-191-2017 w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez Powiat Kępiński w drodze darowizny na cele publiczne nieruchomości stanowiących własność Gminy Trzcinica;
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 246
17-07-06 11:54
Kempińska Izabela
437.35KB
pdf 190. Uchwała Nr XXXII-190-2017 w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez Powiat Kępiński w drodze darowizny na cele publiczne nieruchomości stanowiącej własność Gminy Kępno;
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 197
17-07-06 11:54
Kempińska Izabela
433.03KB
pdf 189. Uchwała Nr XXXII-189-2017 w sprawie emisji obligacji komunalnych oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu;
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 244
17-07-06 11:53
Kempińska Izabela
219.5KB
pdf 188. Uchwała Nr XXXII-188-2017 w sprawie zmiany uchwały Nr XXV/150/2016 Rady Powiatu Kępińskiego z dnia 20 grudnia 2016 roku w sprawie budżetu powiatu na rok 2017;
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 155
17-07-06 11:52
Kempińska Izabela
0.94MB
pdf 187. Uchwała Nr XXXII-187-2017 w sprawie zmiany uchwały Nr XXV/149/2016 Rady Powiatu Kępińskiego z dnia 20 grudnia 2016 roku w sprawie uchwalenia WPF Powiatu Kępińskiego na lata 2017 – 2028;
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 158
17-07-06 11:51
Kempińska Izabela
659.22KB
pdf 186. Uchwała Nr XXXI-186-2017 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Województwu Wielkopolskiemu w latach 2017-2018.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 274
17-06-07 07:34
Kempińska Izabela
205.13KB
pdf 185. Uchwała Nr XXXI-185-2017 w sprawie zmiany uchwały Nr XXV/150/2016 Rady Powiatu Kępińskiego z dnia 20 grudnia 2016 roku w sprawie budżetu powiatu na rok 2017;
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 138
17-06-07 07:33
Kempińska Izabela
591.99KB
pdf 184. Uchwała Nr XXXI-184-2016 w sprawie zmiany uchwały Nr XXV/149/2016 Rady Powiatu Kępińskiego z dnia 20 grudnia 2016 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Kępińskiego na lata 2017 – 2028;
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 139
17-06-07 07:32
Kempińska Izabela
748.29KB
pdf 183. Uchwała Nr XXXI-183-2017 w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu Kępińskiego
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 197
17-06-07 07:31
Kempińska Izabela
211.25KB
pdf 182. Uchwała Nr XXXI-182-2017 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2016 rok;
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 180
17-06-07 07:29
Kempińska Izabela
198.5KB
pdf 181. Uchwała Nr XXX-181-2017 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Kępno.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 149
17-05-05 14:54
Kempińska Izabela
267.57KB
pdf 180. Uchwała Nr XXX-180-2017 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Baranów;
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 169
17-05-05 14:53
Kempińska Izabela
268.2KB
pdf 179. Uchwała Nr XXX-179-2017 w sprawie wskazania kandydata do Rady Muzeum przy Muzeum Ziemi Kępińskiej im. T.P. Potworowskiego w Kępnie;
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 345
17-05-05 14:53
Kempińska Izabela
360.58KB
pdf 178. Uchwała Nr XXX-178-2017 w sprawie zmiany uchwały Nr XXV/150/2016 Rady Powiatu Kępińskiego z dnia 20 grudnia 2016 roku w sprawie budżetu powiatu na rok 2017;
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 151
17-05-05 14:52
Kempińska Izabela
1.09MB
pdf 177. Uchwała Nr XXX-177-2017 w sprawie: zmiany uchwały Nr XXV/150/2016 Rady Powiatu Kępińskiego z dnia 20 grudnia 2016 roku w sprawie budżetu powiatu na rok 2017
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 143
17-05-05 14:51
Kempińska Izabela
710.73KB
pdf 176. Uchwała Nr XXIX-176-2017 w sprawie zatwierdzenia do realizacji w okresie od dnia 01.01.2017r. do dnia 31.12.2017r. projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 154
17-03-31 07:46
Kempińska Izabela
292.98KB
pdf 175. Uchwała Nr XXIX-175-2017 w sprawie zatwierdzenia do realizacji w okresie od dnia 01.01.2017r. do dnia 31.12.2017r. projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego 2014-2020;
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 220
17-03-31 07:45
Kempińska Izabela
209.97KB
pdf 174. Uchwała Nr XXIX-174-2017 w sprawie określenia rodzaju zadań, na które przeznacza się środki PFRON przypadające według algorytmu w 2017 roku dla Powiatu Kępińskiego na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych wynikających z ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych;
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 176
17-03-31 07:44
Kempińska Izabela
128.78KB
pdf 173. Uchwała Nr XXIX-173-2017 w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie darowizny nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Kępińskiego;
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 224
17-03-31 07:43
Kempińska Izabela
433.76KB
pdf 172. Uchwała Nr XXIX-172-2017 w sprawie przyjęcia Programu Opieki nad Zabytkami Powiatu Kępińskiego na lata 2017-2020
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 155
17-03-31 07:42
Kempińska Izabela
2.98MB
pdf 171. Uchwała NR XXIX-171-2017 w sprawie dostosowania sieci szkół ponadgimnazjalnych i specjalnych do nowego ustroju szkolnego wprowadzonego ustawą - Prawo oświatowe oraz ustalenia sieci szkół ponadpodstawowych i specjalnych, na okres od dnia 1 września 2017 r. do 31 sierpnia 2019 r.;
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 150
17-03-31 07:40
Kempińska Izabela
243.88KB
pdf 170. Uchwała Nr XXIX-170-2017 w sprawie likwidacji Zasadniczej Szkoły Zawodowej Specjalnej w Kępnie;
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 189
17-03-31 07:39
Kempińska Izabela
207.48KB
pdf 169. chwała Nr XXIX-169-2017 w sprawie wyłączenia Zasadniczej Szkoły Zawodowej Specjalnej w Kępnie z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Kępnie;
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 186
17-03-31 07:38
Kempińska Izabela
338.45KB
pdf 168.Uchwała Nr XXIX-168-2017 w sprawie przekazania skargi na działalność Starosty Kępińskiego zgodnie z właściwością.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 239
17-03-31 07:37
Kempińska Izabela
290.67KB
pdf 167. Uchwała Nr XXIX-167-2017 w sprawie zmiany uchwały w sprawie powołania stałych komisji Rady Powiatu Kępińskiego, ustalenia przedmiotu ich działania oraz składów osobowych;
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 142
17-03-31 07:33
Kempińska Izabela
210.86KB
pdf 166. Uchwała Nr XXIX-166-2017 w sprawie zmiany uchwały Nr XXV/150/2016 Rady Powiatu Kępińskiego z dnia 20 grudnia 2016 roku w sprawie budżetu powiatu na rok 2017;
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 216
17-03-31 07:32
Kempińska Izabela
610.9KB
pdf 165. Uchwała Nr XXIX-165-2017 w sprawie zmiany uchwały Nr XXV/149/2016 Rady Powiatu Kępińskiego z dnia 20 grudnia 2016 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Kępińskiego na lata 2017-2028
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 132
17-03-31 07:30
Kempińska Izabela
680.66KB
pdf 164. Uchwała Nr XXVIII-164-2017 w sprawie projektu dostosowania sieci szkół ponadgimnazjalnych i specjalnych do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą - Prawo oświatowe oraz ustalenia sieci szkół ponadpodstawowych i specjalnych na terenie Powiatu Kępińskiego.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 410
17-02-28 10:13
Kempińska Izabela
596.88KB
pdf 163. Uchwała Nr XXVIII-163-2017 w sprawie zmiany uchwały Nr XXV/150/2016 Rady Powiatu Kępińskiego z dnia 20 grudnia 2016 roku w sprawie budżetu powiatu na rok 2017;
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 202
17-02-28 10:11
Kempińska Izabela
579.36KB
pdf 162. Uchwała Nr XXVIII-162-2017 w sprawie zmiany uchwały Nr XXV/149/2016 Rady Powiatu Kępińskiego z dnia 20 grudnia 2016 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Kępińskiego na lata 2017 – 2028;
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 150
17-02-28 10:10
Kempińska Izabela
621.36KB
pdf 161. Uchwała Nr XXVII-161-2017 w sprawie zamiaru likwidacji Zasadniczej Szkoły Zawodowej Specjalnej w Kępnie wchodzącej w skład Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Kępnie.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 195
17-01-30 10:00
Kempińska Izabela
208.38KB
pdf 160. Uchwała Nr XXVII-160-2017.w sprawie odmowy wyrażenia zgody na rozwiązanie stosunku pracy z radnym.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 378
17-01-30 09:59
Kempińska Izabela
324.02KB
pdf 159. Uchwała Nr XXVII-159-2017 w sprawie zmiany uchwały Nr XXV/150/2016 Rady Powiatu Kępińskiego z dnia 20 grudnia 2016 roku w sprawie budżetu powiatu na rok 2017
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 244
17-01-30 09:49
Kempińska Izabela
593.24KB
pdf 158. Uchwała Nr XXVI-158-2017 w sprawie zmiany uchwały Nr XXV/149/2016 Rady Powiatu Kępińskiego z dnia 20 grudnia 2016 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Kępińskiego na lata 2017 – 2028;
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 154
17-01-30 09:30
Kempińska Izabela
665.37KB

Kategoria: Uchwały Rady Powiatu 2016 [ 73 ]
format Nazwa pliku Publikacja Rozmiar
pdf 157. Uchwała Nr XXVI-157-2016 w sprawie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 162
17-01-04 09:21
Kempińska Izabela
223.25KB
pdf 156. Uchwała Nr XXVI-156-2016 w sprawie zmian budżetu i w budżecie powiatu na 2016 rok.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 204
17-01-04 09:19
Kempińska Izabela
684.13KB
pdf 155. Uchwała Nr XXVI-155-2016 w sprawie zatwierdzenia planów pracy stałych komisji Rady Powiatu Kępińskiego na 2017 rok
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 364
17-01-04 08:32
Kempińska Izabela
307KB
pdf 154. Uchwała Nr XXVI-154-2016 w sprawie zatwierdzenia planu pracy oraz planu kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Kępińskiego na 2017 rok.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 227
17-01-04 08:31
Kempińska Izabela
225.37KB
pdf 153. Uchwała Nr XXVI-153-2016 w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Powiatu Kępińskiego na 2017 rok
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 229
17-01-04 08:30
Kempińska Izabela
218.5KB
pdf 152. Uchwała Nr XXV-152-2016 w sprawie zmiany Uchwały Nr XVIII/102/2016 Rady Powiatu Kępińskiego z dnia 19 kwietnia 2016r. w sprawie określenia rodzaju zadań, na które przeznacza się środki PFRON przypadające według algorytmu w 2016 roku dla Powiatu Kępińskiego na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych, wynikających z ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 143
17-01-04 08:26
Kempińska Izabela
160.99KB
pdf 151. Uchwała Nr XXV-151-2016 w sprawie zatwierdzenia i przystąpienia do realizacji projektu pozakonkursowego pt. „W rodzinie siła” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego na lata 2014-2020 oraz w sprawie zawarcia z Gminą Kępno, Gminą Trzcinica i organizacją pozarządową, jako partnerem spoza sektora finansów publicznych, umowy partnerskiej o współpracy.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 333
17-01-04 08:25
Kempińska Izabela
424.64KB
pdf 150. Uchwała Nr XXV-150-2016 w sprawie budżetu powiatu na rok 2017.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 194
17-01-04 08:08
Kempińska Izabela
4.26MB
pdf 149. Uchwała Nr XXV-149-2016 w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Kępińskiego na lata 2017-2028.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 154
17-01-04 08:08
Kempińska Izabela
1.19MB
pdf 148. Uchwała Nr XXV-148-2016 w sprawie zmian budżetu i w budżecie powiatu na 2016 rok.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 160
17-01-04 08:07
Kempińska Izabela
1.86MB
pdf 147. Uchwała Nr XXV-147-2016 w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowek Powiatu Kępińskiego na lata 2016-2026.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 131
17-01-04 08:04
Kempińska Izabela
684.67KB
pdf 146. Uchwała Nr XXIV-146-2016 w sprawie zmiany Uchwały Nr XVIII/102/2016 Rady Powiatu Kępińskiego z dnia 19 kwietnia 2016r. w sprawie określenia rodzaju zadań, na które przeznacza się środki PFRON przypadające według algorytmu w 2016 roku dla Powiatu Kępińskiego na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych, wynikających z ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 140
16-12-06 11:01
Kempińska Izabela
167.14KB
pdf 145. Uchwała Nr XXIV-145-2016 w sprawie przyjęcia od Wojewody Wielkopolskiego zadania publicznego z zakresu administracji rządowej.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 207
16-12-06 10:58
Kempińska Izabela
209.3KB
pdf 144.Uchwała nr XXIV-144-2016 w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie darowizny nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Kępińskiego.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 197
16-12-06 10:57
Kempińska Izabela
428.86KB
pdf 143. Uchwała Nr XXIV-143-2016 w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych szkół i placówek o uprawnieniach szkół i placówek publicznych oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystywania.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 343
16-12-06 10:56
Kempińska Izabela
282.12KB
pdf 142. Uchwała Nr XXIV-142-2016 wniesienia skargi do WSA w Poznaniu na uchwałę Nr 21/1140/2016 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 03 listopada 2016 r. stwierdzającą nieważność uchwały Nr XXII/130/2016 Rady Powiatu Kępińskiego z dnia 26 września 2016 r. w sprawie następczego wyrażenia zgody na zawarcie umów.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 335
16-12-06 10:55
Kempińska Izabela
158.08KB
pdf 141.Uchwała Nr XXIV-141-2016 w sprawie zmian budżetu i w budżecie powiatu na 2016 rok.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 182
16-12-06 10:54
Kempińska Izabela
1.03MB
pdf 140. Uchwała Nr XXIV-140-2016 w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Kępińskiego na lata 2016-2026
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 147
16-12-06 10:53
Kempińska Izabela
726.25KB
pdf 132. Uchwała Nr XXIII-132-2016 w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Kępińskiego na lata 2016-2026.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 162
16-10-28 13:31
Kempińska Izabela
665.76KB
pdf 133. Uchwała Nr XXIII-133-2016 w sprawie zmian budżetu i w budżecie powiatu na 2016 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 199
16-10-28 13:20
Kempińska Izabela
475.25KB
pdf 139. Uchwała Nr XXIII-139-2016 w sprawie: zatwierdzenia do realizacji projektu konkursowego Powiatowego Urzędu Pracy w Kępnie współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego pt. „Liderzy Kępińskiego rynku pracy”.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 161
16-10-28 12:50
Kempińska Izabela
289.21KB
pdf 138. Uchwała Nr XXIII-138-2016 w sprawie zmiany uchwały Nr XVI/89/2016 Rady Powiatu Kępińskiego z dnia 9 lutego 2016 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie Powiatu Kępińskiego, których właścicielem lub zarządzającym jest Powiat Kępiński oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 250
16-10-28 12:49
Kempińska Izabela
386.85KB
pdf 137. Uchwała Nr XXIII-137-2016 w sprawie uchwalenia „Programu współpracy Powiatu Kępińskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2017”
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 252
16-10-28 14:01
Kempińska Izabela
433.94KB
pdf 136. Uchwała Nr XXIII-136-2016 w sprawie ustalenia wysokości opłat i kosztów związanych z usunięciem i przechowaniem pojazdów w roku 2017.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 229
16-10-28 12:48
Kempińska Izabela
368.71KB
pdf 135. Uchwała Nr XXIII-135-2016 w sprawie: udzielenia pomocy finansowej Województwu Wielkopolskiemu z przeznaczeniem na dofinansowanie inwestycji dotyczącej budowy bazy Śmigłowcowej Służby Ratownictwa Medycznego (HEMS) na terenie Lotniska Michałków.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 205
16-10-28 12:47
Kempińska Izabela
272.88KB
pdf 134. Uchwała Nr XXIII-134-2016 w sprawie zabezpieczenia środków finansowych w budżecie Powiatu Kępińskiego dla Województwa Wielkopolskiego na realizację w latach 2017 i 2018 projektu p.n. „Wyposażenie środowisk informatycznych wojewódzkich, powiatowych i miejskich podmiotów leczniczych w narzędzia informatyczne umożliwiające wdrożenie Elektronicznej Dokumentacji Medycznej oraz stworzenie sieci wymiany danych między podmiotami leczniczymi samorządu województwa”.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 244
16-10-28 12:46
Kempińska Izabela
206.14KB
pdf 131. Uchwała Nr XXII-131-2016 w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków położonych lub znajdujących się na obszarze powiatu kępińskiego.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 177
16-09-28 12:53
Kempińska Izabela
333.18KB
pdf 130. Uchwała Nr XXII-130-2016 w sprawie następczego wyrażenia zgody na zawarcie umów.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 266
16-09-28 12:52
Kempińska Izabela
212.27KB
pdf 129. Uchwała Nr XXII-129-2016 w sprawie zmiany Uchwały Nr XVIII/102/2016 Rady Powiatu Kępińskiego z dnia 19 kwietnia 2016r. w sprawie określenia rodzaju zadań, na które przeznacza się środki PFRON przypadające według algorytmu w 2016 roku dla Powiatu Kępińskiego na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych, wynikających z ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych;
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 205
16-09-28 12:51
Kempińska Izabela
140.54KB
pdf 128. Uchwała Nr XXII-128-2016 w sprawie określenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu kępińskiego oraz rozkładu dyżurów aptek na terenie miasta Kępna w porze nocnej, w niedzielę, święta i inne dni wolne od pracy, w okresie od dnia 1 listopada 2016 r. do dnia 31 października 2017 r.;
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 174
16-09-28 12:50
Kempińska Izabela
303.94KB
pdf 127. Uchwała Nr XXII-127-2016 w sprawie pozbawienia odcinka drogi publicznej kategorii drogi powiatowej i zaliczenia jej do kategorii drogi gminnej;
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 208
16-09-28 12:55
Kempińska Izabela
565.26KB
pdf 126. Uchwała Nr XXII-126-2016 w sprawie przyjęcia „Planu zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego dla Powiatu Kępińskiego” ;
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 213
16-09-28 12:55
Kempińska Izabela
4.43MB
pdf 125. Uchwała Nr XXII-125-2016 w sprawie zmian budżetu i w budżecie powiatu na 2016 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 400
16-09-28 12:47
Kempińska Izabela
607.28KB
pdf 124. Uchwała Nr XXI-124-2016 w sprawie: uchylenia Uchwały Nr XVI/88/2016 Rady Powiatu Kępińskiego z dnia 9 lutego 2016 roku w sprawie: udzielenia pomocy finansowej Województwu Wielkopolskiego.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 233
16-09-05 09:08
Kempińska Izabela
281.52KB
pdf 123. Uchwała Nr XXI-123-2016 w sprawie przekazania Gminie Kępno zadania publicznego zarządzania drogą powiatową nr P5677P od skrzyżowania z drogą gminną nr G859642P do skrzyżowania z drogą gminną nr G859653P
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 244
16-09-05 09:07
Kempińska Izabela
289.46KB
pdf 122. Uchwała Nr XXI-122-2016 w sprawie: zabezpieczenia środków finansowych w budżecie Powiatu Kępińskiego dla Gminy Kępno na wykonanie w 2017 r. zadania inwestycyjnego p.n. „Budowa drogi gminnej Olszowa – Kierzno” realizowanego w ramach „Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016-2020”
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 330
16-09-05 09:05
Kempińska Izabela
202.67KB
pdf 121. Uchwała Nr XXI-121-2016 w sprawie: zabezpieczenia środków finansowych w budżecie Powiatu Kępińskiego dla Gminy Baranów na wykonanie w 2017 r. zadania inwestycyjnego p.n.: „Przebudowa drogi gminnej nr G852555 i G852537 Mroczeń – Słupia pod Kępnem” realizowanego w ramach „Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016-2020”
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 199
16-09-05 09:04
Kempińska Izabela
283.13KB
pdf 120. Uchwała Nr XXI-120-2016 w sprawie zmian budżetu i w budżecie powiatu na 2016 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 172
16-09-05 09:03
Kempińska Izabela
743.92KB
pdf 119. Uchwała Nr XXI-119-2016 w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie FInansowej Powiatu Kępińskiego na lata 2016-2026.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 153
16-09-05 09:02
Kempińska Izabela
657.65KB
pdf 118. Uchwała Nr XX-118-2016 zmieniającą uchwałę Rady Powiatu Kępińskiego w sprawie powołania Rady Społecznej przy Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Kępnie na kadencję 2015-2019.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 189
16-07-06 07:50
Kempińska Izabela
203.99KB
pdf 117. Uchwała Nr XX-117-2016 w sprawie: zatwierdzenia do realizacji projektu pozakonkursowego PU P w Kępnie współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego pt. „Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych i poszukujących pracy w powiecie kępińskim (II)”.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 170
16-07-06 07:49
Kempińska Izabela
285.74KB
pdf 116. Uchwała Nr XX-116-2016 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Kępnie za 2015 rok.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 421
16-07-07 08:34
Kempińska Izabela
26.59MB
pdf 115. Uchwała Nr XX-115-2016 w sprawie przyjęcia „Zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami Powiatu Kępińskiego oraz z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie”
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 216
16-07-06 07:45
Kempińska Izabela
233.94KB
pdf 114. Uchwała Nr XX-114-2016 w sprawie zmiany uchwały w sprawie: zaciągnięcia kredytu długoterminowego
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 199
16-07-06 07:43
Kempińska Izabela
198.78KB
pdf 113. Uchwała Nr XX-113-2016 w sprawie zmian budżetu i w budżecie powiatu na 2016 rok
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 145
16-07-06 07:42
Kempińska Izabela
587.22KB
pdf 112. Uchwała Nr XX-112-2016 w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Kępińskiego na lata 2016-2026.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 132
16-07-06 07:41
Kempińska Izabela
592.31KB
pdf 111. Uchwała Nr XX-111-2016 w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu Kępińskiego
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 168
16-07-06 07:40
Kempińska Izabela
206.44KB
pdf 110.Uchwała Nr XX-110-2016 w w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2015 rok
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 176
16-07-06 07:38
Kempińska Izabela
197.57KB
pdf 109. Uchwała Nr XIX/109/2016 w sprawie pozostawienia bez rozpoznania skargi na działalność Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Rzetni
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 306
16-06-01 13:03
Kempińska Izabela
287.3KB
pdf 108. Uchwała Nr XIX/108/2016 w sprawie: zatwierdzenia do realizacji projektu pozakonkursowego Powiatowego Urzędu Pracy w Kępnie współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój pn. „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie kępińskim (II)”.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 272
16-06-01 13:02
Kempińska Izabela
289.59KB
pdf 107. Uchwała Nr XIX/107/2016 w sprawie: udzielenia dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 238
16-06-01 12:52
Kempińska Izabela
206.5KB
pdf 106. Uchwała Nr XIX/106/2016 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Kępno
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 174
16-06-01 12:51
Kempińska Izabela
267.92KB
pdf 105. Uchwała Nr XIX/105/2016 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Baranów
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 145
16-06-01 12:51
Kempińska Izabela
267.21KB
pdf 104. Uchwała Nr XIX/104/2016 w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 181
16-06-01 12:49
Kempińska Izabela
199.73KB
pdf 103. Uchwała Nr XIX/103/2016 w sprawie zmian budżetu i w budżecie powiatu na 2016 rok
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 163
16-06-01 12:48
Kempińska Izabela
598.75KB
pdf 102. Uchwała Nr XVIII/102/2016 określenia rodzaju zadań, na które przeznacza się środki P F R O N przypadające według algorytmu w 2016 r dla Powiatu Kępińskiego na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 267
16-04-28 13:09
Kempińska Izabela
206.79KB
pdf 101. Uchwała Nr XVIII/101/2016 w w sprawie przekazania Gminie Baranów zadania zarządzania drogą powiatową Nr 5695 P w miejscowości Słupia pod Kępnem.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 386
16-04-28 13:08
Kempińska Izabela
218.85KB
pdf 100. Uchwała Nr XVIII/100/2016 w sprawie zmian budżetu i w budżecie powiatu na 2016 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 137
16-04-28 13:06
Kempińska Izabela
484.43KB
pdf 099. Uchwała Nr XVIII/99/2016 w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Kępińskiego na lata 2016-2026
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 164
16-04-28 13:05
Kempińska Izabela
0.98MB
pdf 098. Uchwała Nr XVII/98/2016 w sprawie sprawie pozostawienia bez rozpoznania skargi na działalność Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Rzetni
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 493
16-04-08 11:21
Kempińska Izabela
219.79KB
pdf 097. Uchwała Nr XVII/97/2016 w sprawie wyrażenia zgody do przystąpienia i realizacji projektu konkursowego współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego oraz środków budżetu państwa pn. „Odrodzenie Feniksa w Wielkopolsce, czyli wsparcie systemu pieczy zastępczej oraz usamodzielnianie społeczne i zawodowe wychowanków opuszczających pieczę zastępczą”
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 762
16-04-08 10:12
Kempińska Izabela
319.72KB
pdf 096. Uchwała Nr XVII/96/2016 w sprawie Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony osób doznających przemocy w rodzinie w Powiecie Kępińskim na lata 2016-2021
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 700
16-04-08 10:10
Kempińska Izabela
786.51KB
pdf 095. Uchwała Nr XVII/95/2016 w sprawie Powiatowego programu rozwoju pieczy zastępczej w Powiecie Kępińskim na lata 2016 – 2018
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 417
16-04-08 10:10
Kempińska Izabela
334.1KB
pdf 094. Uchwała Nr XVII/94/2016 w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku trybu przetargowego zawarcia umowy dzierżawy na okres 10 lat nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Kępińskiego.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 303
16-04-08 10:09
Kempińska Izabela
272.96KB
pdf 093. Uchwała Nr XVII/93/2016 w sprawie ustalenia stawek opłat za korzystanie z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem albo zarządzającym jest Powiat Kępiński.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 203
16-04-08 10:07
Kempińska Izabela
228.82KB
pdf 092. Uchwała Nr XVII/92/2016 w sprawie zmian budżetu i w budżecie powiatu na 2016 rok
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 224
16-04-08 10:03
Kempińska Izabela
432.69KB
pdf 091.Uchwała Nr XVII/91/2016 w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Kępińskiego na lata 2016-2026.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 223
16-04-08 10:00
Kempińska Izabela
1.24MB
pdf 090. Uchwała NR XVI/90/2016 w sprawie pozbawienia kategorii drogi powiatowej części drogi, poprzez wyłączenie z użytkowania jako drogi publicznej, położonej na terenie Miasta Kępno.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 229
16-02-15 08:22
Kempińska Izabela
119.46KB
pdf 089. Uchwała Nr XVI/89/2016 w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Powiat Kępiński oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 186
16-02-15 08:21
Kempińska Izabela
354.34KB
pdf 088. Uchwała Nr XVI/88/2016 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Województwu Wielkopolskiemu.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 116
16-02-15 08:20
Kempińska Izabela
71.88KB
pdf 087. Uchwała Nr XVI/87/2016 w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków położonych lub znajdujących się na obszarze powiatu kępińskiego.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 258
16-02-15 08:15
Kempińska Izabela
365.29KB
pdf 086.Uchwała Nr XVI/86/2016 w sprawie zmian budżetu i w budżecie powiatu na 2016 rok.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 115
16-02-15 08:13
Kempińska Izabela
464.31KB
pdf 085. Uchwała Nr XVI/85/2016 w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Kępińskiego na lata 2016-2026.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 113
16-02-15 08:12
Kempińska Izabela
541.97KB

Kategoria: Uchwały Rady Powiatu 2015 [ 66 ]
format Nazwa pliku Publikacja Rozmiar
pdf 080. Uchwała Nr XV/80/2015 w sprawie delegowania radnych Rady Powiatu Kępińskiego do składu Komisji Bezpieczeństwa i Porządku na V kadencję lat 2016-2018.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 130
16-01-08 07:38
Kempińska Izabela
129.14KB
pdf 084. Uchwała Nr XV/84/2015 w sprawie w sprawie zmiany Uchwały Nr V/30/2015 Rady Powiatu Kępińskiego z dnia 31 marca 2015r. w sprawie określenia rodzaju zadań, na które przeznacza się środki P F R O N przypadające według algorytmu w 2015 roku dla Powiatu Kępińskiego na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych, wynikających z ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 115
16-01-08 07:34
Kempińska Izabela
560.68KB
pdf 083. Uchwała Nr XV/83/2015 w sprawie zmiany uchwały Nr XIII/71/2015 Rady Powiatu Kępińskiego z dnia 30 listopada 2015 r. o „Programie współpracy Powiatu Kępińskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2016”.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 199
16-01-08 07:32
Kempińska Izabela
236.81KB
pdf 082. Uchwała Nr XV/82/2015 w sprawie wydaktów, które nie wygasają z upływem roku budżetowego.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 139
16-01-08 07:31
Kempińska Izabela
173.06KB
pdf 081.Uchwała Nr XV/81/2015 w sprawie zmian budżetu i w budżecie powiatu na 2015 rok.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 184
16-01-08 07:29
Kempińska Izabela
3.34MB
pdf 079. Uchwała Nr XV/79/2015 w sprawie zatwierdzenia planów pracy stałych komijis Rady Powiatu Kępińskiego na 2016 rok.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 131
16-01-08 07:27
Kempińska Izabela
889.06KB
pdf 078. Uchwała Nr XV/78/2015 w sprawie zatwierdzenia planu pracy oraz planu kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Kępińskiego na 2016 mrok.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 177
16-01-08 07:25
Kempińska Izabela
228.05KB
pdf 077. Uchwała Nr XV/77/2015 w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Powiatu Kępińskiego na 2016 rokj.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 140
16-01-08 07:24
Kempińska Izabela
339.2KB
pdf 076. Uchwała Nr XIV/76/2015 w sprawie budżetu powiatu na rok 2016
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 230
16-01-05 14:49
Kempińska Izabela
7.73MB
pdf 075. Uchwała Nr XIV/75/2015 w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Kępinskiego na lata 2015-2025
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 143
16-01-05 14:48
Kempińska Izabela
2.97MB
pdf 074. Uchwała Nr XIV/74/2015 w sprawie zmian budżetu i w budżecie powiatu na 2015 rok.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 124
16-01-05 14:45
Kempińska Izabela
3.34MB
pdf 073. Uchwała Nr XIV/73/2015 w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Kępinskiego na lata 2015-2025
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 167
16-01-05 14:45
Kempińska Izabela
2.06MB
pdf 072. Uchwała Nr XIII/72/2015 w sprawie przejęcia od Wojewody Wielkopolskiego zadania publicznego z zakresu administracji rządowej.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 185
15-12-07 14:25
Kempińska Izabela
186.29KB
pdf 071. Uchwała Nr XIII/71/2015 w sprawie : uchwalenia „Programu współpracy Powiatu Kępińskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2016”.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 170
15-12-07 14:22
Kempińska Izabela
2MB
pdf 070. Uchwała Nr XIII/70/2015 w sprawie przekazania Gminie Bralin zadania zarządzania drogą powiatową Nr 5600 P w miejscowości Weronikopole.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 195
15-12-07 14:05
Kempińska Izabela
185.99KB
pdf 069. Uchwała Nr XIII/69/2015 w sprawie przekazania Gminie Perzów zadania zarządzania drogą powiatową Nr 5716 P w miejscowości Trębaczów.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 196
15-12-07 14:04
Kempińska Izabela
177.25KB
pdf 068. Uchwała Nr XIII/68/2015 w sprawie zmian budżetu i w budżecie powiatu na rok 2015.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 151
15-12-07 14:03
Kempińska Izabela
3.46MB
pdf 067. Uchwała Nr XIII/67/2015 w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Kępińskiego na lata 2015-2025
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 154
15-12-07 14:02
Kempińska Izabela
2.13MB
pdf 066. Uchwała Nr XII/66/2015 w sprawie: zatwierdzenia do realizacji projektu pozakonkursowego Powiatowego Urzędu Pracy w Kępnie współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego pt. „Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych i poszukujących pracy w powiecie kępińskim (I)”.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 299
15-11-03 08:02
Kempińska Izabela
293.94KB
pdf 065. Uchwała Nr XII/65/2015 w sprawie: zatwierdzenia do realizacji projektu pozakonkursowego Powiatowego Urzędu Pracy w Kępnie współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój pn. „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie kępińskim (I)”.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 175
15-11-03 08:01
Kempińska Izabela
318.83KB
pdf 064. Uchwała Nr XII/64/2015 w sprawie zmiany Uchwały Nr V/30/2015 Rady Powiatu Kępińskiego z dnia 31 marca 2015r. w sprawie określenia rodzaju zadań, na które przeznacza się środki P F R O N przypadające według algorytmu w 2015 roku dla Pow. Kępińskiego na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 125
15-11-03 08:00
Kempińska Izabela
564.68KB
pdf 063. Uchwała Nr XII/63/2015 w sprawie ustalenia wysokości opłat i kosztów związanych z usunięciem i przechowaniem pojazdów w roku 2016.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 195
15-11-03 07:57
Kempińska Izabela
269.71KB
pdf 062. Uchwała Nr XII/62/2015 w sprawie udzielenia dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 171
15-11-03 07:57
Kempińska Izabela
178.03KB
pdf 061. Uchwała Nr XII/61/2015 w sprawie: zabezpieczenia środków finansowych w budżecie Powiatu Kępińskiego dla Gminy Łęka Opatowska na wykonanie w 2016 r. zadania inwestycyjnego p.n. „Budowa i modernizacja dróg gminnych na terenie Gminy Łęka Opatowska”
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 244
15-11-03 07:56
Kempińska Izabela
127.77KB
pdf 060. Uchwała Nr XII/60/2015 w sprawie: zabezpieczenia środków finansowych w budżecie Powiatu Kępińskiego dla Gminy Kępno na wykonanie w 2016 r. zadania inwestycyjnego p.n. „Przebudowa ul. Walki Młodych w Kępnie” realizowanego w ramach „Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016-2019”
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 252
15-11-03 07:55
Kempińska Izabela
174.29KB
pdf 059. Uhwała Nr XII/59/2015 w sprawie: zabezpieczenia środków finansowych w budżecie Powiatu Kępińskiego dla Gminy Baranów na wykonanie w 2016 r. zadania inwestycyjnego p.n. Przebudowa drogi gminnej nr G859894 relacji Grębanin – Żurawiniec” realizowanego w ramach „Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016-2019”
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 251
15-11-03 07:54
Kempińska Izabela
176.93KB
pdf 058. Uchwała Nr XII/58/2015 w sprawie zmian budżetu i w budżecie powiatu na 2015 rok.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 161
15-11-03 07:53
Kempińska Izabela
2.72MB
pdf 057. Uchwała Nr XI/57/2015 w sprawie nadania statutu Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej w Kępnie.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 150
15-09-28 14:54
Kempińska Izabela
1.17MB
pdf 056. Uchwała Nr XI/56/2015 w sprawie zmiany Uchwały Nr V/30/2015 Rady Powiatu Kępińskiego z dnia 31 marca 2015r. w sprawie określenia rodzaju zadań, na które przeznacza się środki P F R O N przypadające według algorytmu w 2015 roku dla Powiatu Kępińskiego na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych, wynikających z ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 196
15-09-28 14:53
Kempińska Izabela
508.89KB
pdf 055. Uchwała Nr XI/55/2015 w sprawie określenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu kępińskiego oraz rozkładu dyżurów aptek na terenie miasta Kępna w porze nocnej, w niedzielę, święta i inne dni wolne od pracy, w okresie od dnia 1 listopada 2015 r. do dnia 31 października 2016 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 189
15-09-28 14:37
Kempińska Izabela
1.11MB
pdf 054. Uchwała Nr XI/54/2015 w sprawie przekazania Gminie Rychtal zadania zarządzania drogą powiatową Nr 5683 P w miejscowości Drożki.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 226
15-09-28 14:36
Kempińska Izabela
167.15KB
pdf 053. Uchwała Nr XI/53/2015 w sprawie zmian budżetu i w budżecie powiatu na 2015 rok.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 173
15-09-28 14:35
Kempińska Izabela
2.79MB
pdf 052. Uchwała Nr XI/52/2015 w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Kępińskiego na lata 2015-2025.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 160
15-09-28 14:34
Kempińska Izabela
2.26MB
pdf 051. Uchwała nr X/51/2015 w sprawie zmiany Uchwały Nr V/30/2015 Rady Powiatu Kępińskiego z dnia 31 marca 2015r. w sprawie określenia rodzaju zadań, na które przeznacza się środki PFRON przypadające według algorytmu w 2015 roku dla Powiatu Kępińskiego na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych, wynikających z ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 157
15-09-08 07:54
Kempińska Izabela
574.82KB
pdf 050. Uchwała nr X/50/2015 w sprawie zmian budżetu i w budżecie powiatu na 2015 rok.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 178
15-09-08 07:52
Kempińska Izabela
2.93MB
pdf 049. Uchwała nr X/49/2015 w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Kępińskiego na lata 2015-2025;
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 168
15-09-08 07:51
Kempińska Izabela
2.44MB
pdf 048. Uchwała Nr VIII/48/2015 w sprawie przyjęcia Powiatowego Programu Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych Powiatu Kępińskiego na lata 2015-2021
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 205
15-07-07 15:05
Kempińska Izabela
5.29MB
pdf 047. Uchwała Nr VIII/47/2015 w w sprawie powołania Rady Społecznej przy Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Kępnie na kadencję 2015-2019
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 374
15-07-07 15:02
Kempińska Izabela
160.71KB
pdf 046. Uchwała Nr VIII/46/2015 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Kępnie za okres od 1 stycznia 2014r. do 31 grudnia 2014 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 213
15-07-07 15:01
Kempińska Izabela
6.26MB
pdf 045. Uchwała Nr VIII/45/2015 w sprawie powierzenia Miastu Zielona Góra zadania w zakresie kształcenia uczniów klas wielozawodowych w zakresie teoretycznych przedmiotów zawodowych w Ośrodku Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego w Zespole Szkół i Placówek Kształcenia Zawodowego w Zielonej Górze.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 288
15-07-07 15:00
Kempińska Izabela
130.92KB
pdf 042. Uchwała Nr VIII/42/2015 w sprawie zmian budżetu i w budżecie powiatu na 2015 rok.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 173
15-07-07 14:59
Kempińska Izabela
851.41KB
pdf 044. Uchwała Nr VIII/44/2015 w sprawie uchwalenia Regulamniu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Kępnie.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 271
15-07-07 14:57
Kempińska Izabela
5.11MB
pdf 043. Uchwała Nr VIII/43/2015 w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 219
15-07-07 14:56
Kempińska Izabela
136.87KB
pdf 041. Uchwała Nr VII/41/2015 w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu Kępińskiego.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 214
15-06-03 14:09
Kempińska Izabela
180.17KB
pdf 040. Uchwała Nr VII/40/2015 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2014 rok.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 168
15-06-02 12:57
Kempińska Izabela
104.37KB
pdf 039. Uchwała Nr VII/39/2015 w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Kępińskiego.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 163
15-06-02 12:56
Kempińska Izabela
1.45MB
pdf 038. Uchwała Nr VII/38/2015 w sprawie zmian budżetu i w budżecie powiatu na 2015 rok
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 179
15-06-02 12:55
Kempińska Izabela
1.37MB
pdf 036. Uchwała Nr VI/36/2015 w sprawie przekazania skargi według właściwości
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 499
15-05-11 08:51
Kempińska Izabela
242.91KB
pdf 037. Uchwała Nr VI/37/2015 w sprawie powierzenia Powiatowi Ostrzeszowskiemu zadania publicznego polegającego na prowadzeniu ośrodka wsparcia - środowiskowego domu samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 172
15-05-04 13:55
Kempińska Izabela
356.39KB
pdf 035. Uchwała Nr VI/35/2015 w sprawie zmiany uchwały Nr XLII/284/2014 Rady Powiatu Kępińskiego z dnia 30 września 2014 r. w sprawie określenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu kępińskiego oraz rozkładu dyżurów aptek na terenie miasta Kępna w porze nocnej, w niedzielę, święta i inne dni wolne od pracy, w okresie od dnia 1 listopada 2014 r. do dnia 31 października 2015 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 190
15-05-04 13:53
Kempińska Izabela
1.03MB
pdf 034. Uchwała Nr VI/34/2015 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Baranów
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 239
15-05-04 13:41
Kempińska Izabela
128.3KB
pdf 033. Uchwała Nr VI/33/2015 w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowaej Powiatu Kępińskiego na lata 2015-2025
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 163
15-05-04 13:40
Kempińska Izabela
2MB
pdf 032. Uchwała Nr VI/32/2015 w sprawie zmian budżetu i w budżecie powiatu na 2015 rok.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 189
15-05-04 13:39
Kempińska Izabela
2.51MB
pdf 031. Uchwała Nr V/31/2015 w sprawie zmiany uchwały Nr V/35/99 Rady Powiatu Kępińskiego z dnia 05 marca 1999 r. w sprawie przystąpienia do Stowarzyszenia „Wielkopolski Ośrodek Kształcenia i Studiów Samorządowych”
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 178
15-04-07 10:07
Kempińska Izabela
60.08KB
pdf 030. Uchwała Nr V/30/2015 w sprawie określenia rodzaju zadań, na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przypadające według algorytmu w 2015 roku dla Powiatu Kępińskiego na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych, wynikających z ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 179
15-04-07 10:06
Kempińska Izabela
541.14KB
pdf 029. Uchwała Nr V/29/2015 w sprawie przystąpienia Powiatu Kępińskiego do Stowarzyszenia "Lokalna Grupa Działania Wrota Wielkopolski".
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 182
15-04-07 10:05
Kempińska Izabela
1.25MB
pdf 028.Uchwała Nr V/28/2015 w sprawie zmian w WPF Powiatu Kępińskiego na lata 2015-2025.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 208
15-04-07 10:03
Kempińska Izabela
1.48MB
pdf 027. Uchwała Nr V/27/2015 w sprawie zmian budżetu i w budźecie powiatu na 2015 rok.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 203
15-04-07 10:03
Kempińska Izabela
2.25MB
pdf 026. Uchwała Nr IV/26/2015 w sprawie desygnowania delegata na Zgromadzenie Ogólne Związku Powiatów Polskich.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 320
15-02-03 08:14
Kempińska Izabela
166.72KB
pdf 025. Uchwała Nr IV/25/2015 w sprawie rozpatrzenia skargi na nienależyte wykonywanie zadań przez Starostę Kępińskiego.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 291
15-02-03 08:13
Kempińska Izabela
646.74KB
pdf 024. Uchwała Nr IV/24/2015 zmieniająca Uchwałę Nr XI/91/99 Rady Powiatu Kępińskiego z dnia 10 listopada 1999 roku w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie w Powiecie Kępińskim Społecznej Straży Rybackiej.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 300
15-02-03 08:12
Kempińska Izabela
294.07KB
pdf 023. Uchwała Nr IV/23/2015 w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozny Finansowej Powiatu Kępińskiego na lata 2015-2025
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 192
15-02-03 08:11
Kempińska Izabela
3.17MB
pdf 022. Uchwała Nr IV/22/2015 w sprawie budżetu Powiatu na rok 2015
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 231
15-02-03 08:09
Kempińska Izabela
7.94MB
pdf 021. Uchwała Nr IV/21/2015 w sprawie zatwierdzenia planów pracy stałych komisji Rady Powiatu Kępińskiego na 2015 rok
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 216
15-02-03 08:07
Kempińska Izabela
818.7KB
pdf 019. Uchwała Nr IV/19/2015 w w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Powiatu Kępińskiego na 2015 rok
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 218
15-02-03 08:07
Kempińska Izabela
338.2KB
pdf 020. Uchwała Nr IV/20/2015 w sprawie zatwierdzenia planu pracy oraz planu kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Kępińskiego na 2015 rok.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 234
15-02-03 08:03
Kempińska Izabela
234.94KB

Kategoria: Uchwały Rady Powiatu 2014 [ 18 ]
format Nazwa pliku Publikacja Rozmiar
pdf 018. Uchwała Nr III/18/2014 w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXVII/259/2014 Rady Powiatu Kępińskiego z dnia 27 marca 2014r. w sprawie określenia rodzaju zadań, na które przeznacza się środki PFRON przypadające według algorytmu w 2014 roku dla Powiatu Kępińskiego na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 191
15-01-08 17:18
Kempińska Izabela
495.92KB
pdf 017. Uchwała Nr III/17/2014 w ssprawie wydatków które nioe wygasają z upływem roku budżetowego.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 198
15-01-08 17:15
Kempińska Izabela
128.02KB
pdf 016. Uchwała NR III/16/2014 zmieniająca uchwałę w sprawie : zaciągnięcia kredytu długoterminowego.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 249
15-01-08 17:14
Kempińska Izabela
116.97KB
pdf 015.Uchwała Nr III/15/2014 w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Kępińskiego na lata 2014-2015
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 191
15-01-08 17:12
Kempińska Izabela
2.24MB
pdf 014. Uchwała Nr III/14/2014 w zmian budżetu i w budżecie powiatu na 2014 rok.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 194
15-01-08 17:09
Kempińska Izabela
5.1MB
pdf 009. Uchwała Nr II/9/2014 w sprawie ustalenia wynagrodzenia Starosty Kępińskiego.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 224
14-12-19 14:32
Kempińska Izabela
71.63KB
pdf 010. Uchwała Nr II/10/2014 w sprawie zmian budżetu i w budżecie powiatu na 2014r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 240
14-12-19 14:27
Kempińska Izabela
3.56MB
pdf 013. Uchwała Nr II/13/2014 w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXVII/259/2014 Rady Powiatu Kępińskiego z dnia 27 marca 2014r. w sprawie określenia rodzaju zadań, na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przypadające według algorytmu w 2014 roku dla Powiatu Kępińskiego na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 188
14-12-19 14:26
Kempińska Izabela
611.76KB
pdf 012. Uchwała Nr II/12/2014 w sprawie : uchwalenia „Programu współpracy Powiatu Kępińskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2015”.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 228
14-12-19 14:25
Kempińska Izabela
1.87MB
pdf 011. Uchwała Nr II/11/2014 w sprawie przejęcia od Wojewody Wielkopolskiego zadania publicznego z zakresu administracji rządowej.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 229
14-12-19 14:24
Kempińska Izabela
185.25KB
pdf 006. Uchwała Nr II/6/2014 w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Kępińskiego, ustalenia jej liczebności i składu osobowego.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 285
14-12-19 14:23
Kempińska Izabela
132.84KB
pdf 007. Uchwała Nr II/7/2014 w sprawie powołania stałych komisji Rady Powiatu Kępińskiego, ustalenia przedmiotu ich działania oraz składów osobowych.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 245
14-12-19 14:22
Kempińska Izabela
199.82KB
pdf 008. Uchwała Nr II/8/2014 w sprawie c) delegowania radnych Rady Powiatu Kępińskiego do składu Komisji Bezpieczeństwa i Porządku na kadencję lat 2013 – 2015;
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 269
14-12-19 14:20
Kempińska Izabela
126.94KB
pdf 005. Uchwała Nr I/5/2014 z dnia 28.11.2014 w sprawie wyboru członków Zarządu.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 195
14-12-04 10:53
Kempińska Izabela
68.09KB
pdf 004. Uchwała Nr I/4/2014 z dnia 28.11.2014 r. w sprawie wyboru Wicestarosty Kępińskiego.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 231
14-12-04 10:51
Kempińska Izabela
64.94KB
pdf 003. Uchwała Nr I/3/2014 z dnia 28.11.2014 r. w sprawie wyboru Starosty Kępińskiego.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 226
14-12-04 10:50
Kempińska Izabela
63.78KB
pdf 002. Uchwała Nr I/2/2014 z dnia 28.11.2014 r. w sprawie wyboru Wiceprzewodniczących Rady Powiatu Kępińskiego.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 188
14-12-04 10:49
Kempińska Izabela
69.25KB
pdf 001. Uchwała Nr I/1/2014 z dnia 28 .11.2014 r.w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Powiatu Kępińskiego.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 214
14-12-04 10:47
Kempińska Izabela
68.69KB

Redakcja strony: Kadencja V 2014-2018Rejestr zmian

Drukuj Liczba odwiedzin: 3279

Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl